บุคลากร

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย

ผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

 

 


รองผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

 นายจุลจิตต์  แสวงเพชร                                   นายศรายุทธ  วงษาศรี                              นายปฐมพงศ์  ผลสนอง
       นักวิชาการ                                                      วิศวกรแหล่งน้ำ                                         วิศวกรแหล่งน้ำ

 

 นายเฉลิมพงษ์  พิลัยกุล                              นางสาวอมรรัตน์  สอนสา
   วิศวกรแหล่งน้ำ                                         นักสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 

 

 
 

Additional information