บุคลากร

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

รศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย

ผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

                                                                          

     นายจุลจิตต์  แสวงเพชร                                                                         

นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                         

 

 

 

 

 

 
 
 

Additional information