โครงการศึกษาศักยภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดย ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น