Home

โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกับสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คลิก www เพื่อดูข้อมูลในแผนที่  

คลิกดู E-Book รายงานผลการศึกษาของโครงการ 

 

โครงการการศึกษาศักยภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

คลิกดู EGAT_ผลการประชุมครั้งที่ 1

แผนการทำงานเดือนพฤศจิกายน 2562

-การศึกษาสภาพน้ำท่วมในกรณีต่างๆ

-การศึกษาสมดุลน้ำในกรณีต่างๆ

-การศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ

-การศึกษามาตรการลดผลกระทบ

-การศึกษาด้าน GIS

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจาก Windy.com

 
 
 

Additional information