วิชา 000 161 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Applications of Mathematics and Statistics in Daily Life
: 3 (3-0-3) ..

รองศาสตราจารย์วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

: Section 3 Sec3>>M,W 10.30 - 12.00 น. ....เนื้อหา หน่วยที่ 4-7

Mid. .........
Final .....1 มี.ค 2554 เวลา 08:30 - 11:30

 
• คะแนนเก็บ ร้อยละ 60 ได้แก่ การทำใบงาน แบบฝึกหัด รายงาน และ การนำเสนอผลงาน
• สอบกลางภาค ร้อยละ 20
• สอบปลายภาค ร้อยละ 20
E-Mail
Presentation 7,9 กพ. 54

บทเรียนที่ต้องทบทวน final

หน่วยที่ 4-7

สื่อประกอบการสอน :

คำชี้แจง...แบบสอบถาม

เอกสารประกอบการสอน

Link web ที่น่าสนใจ
Link เอกสาร ที่น่าสนใจ
บทเรียน

วัดผล.com.....statsoft.com

.แผนที่ชีวิตของในหลวง.....
fareastern.ac.th สถิติในชีวิตประจำวัน  
Statistics Glossary  
From web You Tube
Stat Online Textbook.. Creating questionnaires and topic guides Unit 1 What Is Statistics
  secondary data Chapter 1: Introduction
Online stat book Sampling Techniques Descriptive Statistics Part 1... Part2
  World Statistics Day Intro to Linear Regression

คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์ของรายวิชา :

เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา
3.1 สามารถนำหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้
3.2 สามารใช้เครื่องหมายและสัญญาลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานได้
3.3 สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงตัวเลขพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตได้

คู่มือและหนังสือที่อ่านประกอบ

วัดและประเมินผล

• คะแนนเก็บ ร้อยละ 60 ได้แก่ การทำใบงาน แบบฝึกหัด รายงาน และ การนำเสนอผลงาน
• สอบกลางภาค ร้อยละ 20
• สอบปลายภาค ร้อยละ 20

กิจกรรมการเรียนการสอน

หน่วยที่
ชื่อหน่วย/หัวข้อเนื้อหา
ใบงาน/ แบบฝึกหัด
เอกสาร / web
1
การนำหลักการของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน    
2
ความน่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน    
3
การทำนายจำนวนประชากร    
4
การสุ่มตัวอย่าง(4.5) ใบงานที่ 4.1,4.2,4.3
แบบฝึกหัด 4.1
Doc 4
5
การสร้างแบบสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล(13.5) ใบงานที่ 5.1-5.9
แบบฝึกหัด 5.1-5.4
Doc 5a.... Doc 5b
อ.วิชุดา
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 
Doc5-1 .... Doc5-2....
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก
 
Chi-square.... Doc5-3
 
การวัดความสัมพันธ์
 
Doc5-4
 
ความสัมพันธ์เชิงปริมาณ
 
Doc5-5 ....   Doc5-6
6
เศรษฐกิจพอเพียง และการคำนวณดอกเบี้ย(3) ใบงานที่ 6.1-6.2
แบบฝึกหัด 6.1-6.2
 Doc 6a....Doc 6b
 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
Doc6-1...... Doc6-2..
 
การคำนวณดอกเบี้ย
 
Doc6-3
7
การใช้สถิติอย่างถูกวิธี(3) ใบงานที่ 7.1
แบบฝึกหัด 7.1
Doc 7
 
สถิติเบื้องต้นและหลักการวิจัย
 
Doc7-1.....Doc7-2
 
 รวม
 

กลับหน้าแรก