ยินดีต้อนรับ...สู่มุมหนึ่ง...ของครูคณิตศาสตร์... อ.วัฒนา เถาว์ทิพย์

เพลินภาพ ซาบซึ้ง เข้าถึง...คณิตศาสตร

เสริม...ความสามารถ ฉลาดคิด จิตแจ่มใส

สร้าง...ความเชื่อมั่น ถือ...ความซื่อสัตย์ ประจำใจ

คุณธรรม...ตั้งไว้ ...เหนือสิ่งใด... ทั้งปวง

 

 

*** ภาพศิลปะเชิงคณิตศาสตร์บางส่วน...จาก ***

http://geometricarts.googlepages.com/

___________________________________________________________

 

ผลงานหลักที่รวบรวมนำมาแสดงไว้ในที่นี้มีอยู่ 3 ด้าน คือ งานสอน งานวิจัย และ งานบริการวิชาการ งานส่วนใหญ่่โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสอน และ งานบริการวิชาการ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ต่อไป สำหรับนักศึกษา ...สามารถนำไปอ่านประกอบเพิ่มเติมจากการได้ศึกษาในชั้นเรียนปกติมาแล้ว และต้องการศึกษาเพิ่มเติม และสำหรับครู อาจารย์ผู้สอน ตลอดจน ผู้สนใจ... หากท่านมีความประสงค์จะนำไปปรับปรุง แก้ไข และ พัฒนา ในส่วนใด ท่านสามารถทำได้ โดยติดต่อมาทางเราให้ทราบ จะเป็นจะเป็นพระคุณยิ่ง

 

... ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชม ... และเรายินดีน้อมรับคำติชมด้วยความขอบคุณยิ่ง

 


งานสอน

 

สำหรับงานสอน ได้ลิงค์ไปยังระบบ

E-Learningของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นในรายวิชาที่เคยรับผิดชอบ ในการสอน ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ดังรายวิชาต่อไปนี้

 

 

E-Learning

 

Yellow button 323462 Computation Method for Partial Differential Equations

 

Yellow button 323731 Theory of Ordinary Differential Equations

 

Yellow button 321211 Linear Algebra I

 

Yellow button 323331 Applied Linear Algebra

 

 

นอกจากนี้ยังได้รวบรวม เอกสารประกอบการสอน ที่เคยสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ในระดับปริญญตรีหลักสูตรคณิตศาสตร์ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยมีเอกสาร ประกอบการสอน บางรายวิชาที่รวบรวมไว้ในรูปแบบ PDF files ดังต่อไปนี้

 

เอกสารประกอบการสอน

 

 

Yellow button 321102 General Mathematics (Thai Version)

เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ เวกเตอร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ และ ผลต่างอนุพัทธ์ การอินทิเกรต การประยุกต์ของการอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์

 

Yellow button 321102 General Mathematics (English Version)

Plane Analytic Geometry, Vectors, Limit and Continuity of Functions, Derivative, Applications of Derivative and differential Integration, Application of Integration and Differential Eqautions and Applications

 

Yellow button 321211 Linear Algebra I

ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย ฐานและมิติ สมการเชิงเส้นการแปลงเชิงเส้น เมตริกซ์ และการดำเนินการเชิงเส้น ค่าเจาะจง และเวกเตอร์เจาะจง

 

Yellow button 323311 Applied Linear Algebra

การประยุกต์เมทริกซ์อย่างง่าย ระเบียบวิธีการหาผลเฉลยของสมการ และการหาตัวผกผัน ปริภูมิเวกเตอร์กับการประยุกต์ การแปลงเชิงเส้นกับการประยุกต์ ค่าเฉพาะและ เวกเตอร์เฉพาะกับการประยุกต์

 

Yellow button 323462 Computation Method for Partial Differential Equations

Background mathematics, Finite difference method for parabolic equations, hyperbolic equations and elliptic equations, Introduction to Finite Element Method

 

Yellow button 323731 Theory of Ordinary Differential Equations

 

Existence and uniqueness theorems, the theory of linear differential equations, plane autonomous systems, nonlinear differential equations.

 

Yellow button 323765 Boundary Element Method

Introductory, Mathematical background, formulation of the boundary element method, the dual reciprocity boundary element method and non-linear problems, some applications.

 

Technical Reports

 

Yellow button Technical Report 1

Study on the Boundary Element Method by Using a Spreadsheet

 

Yellow button Technical Report 2

A multiple node method for corners and discontinuous boundary problems in the boundary element method

 

Yellow button Technical Report 3

Study on the Dual Reciprocity Boundary Element Method

 

Yellow button Technical Report 4

Some comments on the approximation of the radial basis functions in the dual reciprocity method

 

Yellow button Technical Report 5

The Gradient Approach to resolve corner problems in the Dual Reciprocity Boundary Element Method

 

Yellow button Technical Report 6

Derivative computation in the dual reciprocity method

 

Yellow button Technical Report 7

The dual reciprocity boundary element method

 

Yellow button Technical Report 7 (Continue ...)

The dual reciprocity boundary element method (Continue ...)

 

 

งานวิจัย

 

สำหรับงานวิจัย จะเน้นไปในทาง Numerical Techniquesโดยใช้วิธี Boundary Element Method (BEM) และ Mesh Reduction Method (MRM) ในส่วนนี้ ได้นำเสนอ วิทยานิพนธ์ และ บทความที่ผ่านมา และยังเสนองานวิจัยที่กำลังสนใจดังต่อไปนี้

 

บทความ และ งานวิจัย

 

Yellow button บทความ 01

วัฒนา เถาว์ทิพย์ (2539) ถนนกับล้อ : Roads and Wheels วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 24(2) : 119-121.

 

Yellow button บทความ 02

วัฒนา เถาว์ทิพย์ (2539) แคลคุลัสในห้องผ่าตัด : Calculus in The Operating Roomวารสารวิทยาศาสตร์ มข., 24(3) : 192-194.

 

Yellow button งานวิจัย 01

Toutip, W., Davies, A.J. and Bartholomew-Biggs, M.C. (2000) Derivative computation   in the dual reciprocity method. Boundary Elements XXII, WIT Press, 579-588.

 

Yellow button งานวิจัย 02

Davies, A.J. Toutip, W., and Bartholomew-Biggs, M.C. (2001) The dual reciprocity  method for coupled thermal/electromagnetic problems. Boundary

Element Technology  XIV,  371-380.

 

Yellow button งานวิจัย 03

Davies, AJ, Toutip, W, and Kane, SJ (2002), The dual reciprocity method for solving
biharmonic  problems, Boundary Elements XXIV, eds Brebbia CA, Tadeu, A and
Popov, V, WIT Press, 373-380.

 

Yellow button งานวิจัย 04

The dual reciprocity boundary element method for two-dimensional Burgers’ equations using MATLAB

 

Yellow button งานวิจัย 05

The Boundary Element Method using Quadratic Element for Two - Dimensional with MATLAB

 

Yellow button งานวิจัย 06

The dual reciprocity boundary element method for nonlinear problems using compactly supported radial basis function

 

Yellow button งานวิจัย 07

An accuracy comparison of solutions between Boundary element method and Meshless method for Laplace equation

 

Yellow button งานวิจัย 08

Satellite Orbit Calculation Using Applied Numerical Method of Ordinary Differential Equations

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ และ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ Boundary Element Method และจบการศึกษาแล้ว มีดังต่อไปนี้

 

มหาบัณฑิต

 

Yellow button นายสายัณห์ แก่นนาคำ

THE DUAL RECIPROCITY BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR TWO DIMENSIONAL BURGERS' EQAUTION USING MATLAB

 

Yellow button นายอรชัย จันทรวารา

THE DUAL RECIPROCITY BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR TWO DIMENSIONAL BIHARMONIC EQAUTION ON IRREGULAR DOMAINS USING MATLAB

 

Yellow button นายจักรี ฦาชา

THE BOUNDARY ELEMENT METHOD USING QUADRATIC ELEMENT FOR TWO – DIMENSIONAL WITH MATLAB

 

Yellow button นางสาวกฤติกา ลายสวัสดิ์

THE DUAL RECIPROCITY BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR NONLINEAR PROBLEMS USING COMPACTLY SUPPORTED RADIAL BASIS FUNCTION

 

Yellow button นายเฉลิมวุฒิ คำเมือง

BOUNDARY ELEMENT METHOD USING QUADRATIC ELEMENT FOR TWO-DIMENSIONAL POISSON PROBLEMS

 

Yellow button นางสาวนิสญา เชื้อทอง

AN ACCURACY COMPARISON OF SOLUTIONS BETWEEN BOUNDARY ELEMENT METHOD AND MESHLESS METHOD FOR LAPLACE EQUATION

 

Yellow button นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร

SATELLITE ORBIT CALCULATION USING NUMERICAL METHOD OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

 

Yellow button นายธีรพงศ์ สมโพธิ์

THE MESHLESS METHOD FOR TWO-DIMENSIONAL POISSON EQUATION USING MATLAB

 

Yellow button นางสาวกุณฑลีรัฐ พิมพิลา

THE MESHLESS METHOD FOR TWO-DIMENSIONAL HELMHOLTZ EQUATION USING MATLAB

 

 

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังทำวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ Boundary Element Method, Meshless Method และ Numerical ODE for Satellite Orbit ดังต่อไปนี้

 

ระดับปริญญาโท

 

จบการศึกษาทั้งหมดแล้ว

 

ระดับปริญญาเอก

 

Yellow button นายกฤติเดช จันทรวารา

Yellow button นางสาวสายทิพย์ ลิ้มตระกูล

Yellow button นางสาวนิสญา เชื้อทอง

 

งานบริการวิชาการ

 

สำหรับงานบริการวิชาการ ได้รวบรวมเอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการอบรมครู และ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวิชาเรขาคณิต ทั้งค่ายที่ 1 และ ค่ายที่ 2 ในรูปแบบ PDF files ไว้ดังต่อไปนี้

 

บรรยาย...วิชาการ

 

Yellow button โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ 2554

 

Yellow button โครงการก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ รร.ขอนแก่นวิทยายน

 

Yellow button โครงการอบรมครู สพท.กาฬิสินธุ์ เขต 1

 

Yellow button โครงการอบรม ครูลาว

 

 

เรขาคณิต - โอลิมปิก

 

Yellow button เรขาคณิต ค่ายที่ 1

 

Yellow button เรขาคณิต ค่ายที่ 2

 

Yellow button IMO.2008 - Thai

 

 

นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมเอกสารประกอบการสอนเสริมคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา ในโครงการ EP ( English Program) ของโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด บางระดับ บางรายวิชา ในเวลาว่างวันหยุดราชการ

 

คณิตศาสตร์เสริม EP.

 

Yellow button Polynomials

Yellow button Sequences and Series

Yellow button Binomial Theorem

Yellow button Quadratic Equations

Yellow button Real Numbers

Yellow button Exponential and Logarithm

Yellow button Analytic Geometry

Yellow button Relations and Functions

Yellow buttonTrigonometry 1

Yellow button Trigonometry 2

Yellow buttonTrigonometry 3

Yellow button Vectors

Yellow buttonDifferentiation 1

Yellow button Differentiation 2

Yellow button Integration 1

Yellow button Integration 2

Yellow button Numerical Method

Yellow button Series

Yellow button Permutations and combinations

Yellow button Probability

 

 

แหล่งข้อสอบ

 

Yellow button คลังข้อสอบ PAT1 โดย ครูแกนนำ ศูนย์ขอนแก่น

Yellow button Math-Pat1-2551-October

Yellow button Math-Pat1-2552-March

Yellow button Math-Pat1-2552-October

 

Yellow button O-net Pat and Gat Information

Yellow button Pat and Gat Information

Yellow button Math-A-Net

Yellow button Math-O-Net

Yellow button O-Net Information

Yellow button O-Net Power Point

Yellow button O-Net Answer Sheet 2553-m6

Yellow button คลังข้อสอบ

Yellow button ทีมวิชาการพระตะบอง

Yellow button มุมนักคิด

Yellow button วิชาการ.com

 

คณิตศาสตร์ ม.ต้น

 

Yellow button กรณฑ์ที่สอง

Yellow button พื้นที่ผิว และ ปริมาตร

Yellow button สมการ และ อสมการเชิงเส้น

Yellow button กราฟ

Yellow button การแยกตัวประกอบ

Yellow button เรขาคณิต

Yellow button ความน่าจะเป็น

Yellow button ระบบสมการเชิงเส้น

Yellow buttonสมการกำลังสอง

Yellow button ความคล้าย

Yellow button พาราโบลา

Yellow button ตรีโกณมิติ

Yellow button สถิติ

Yellow button พหุนาม

Yellow button เลขยกกำลัง

 

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

 

Yellow button กรณฑ์ที่สอง

Yellow button เซต

Yellow button ตรรกศาสตร์

Yellow button จำนวนจริง

Yellow button ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน

Yellow button การให้เหตุผล

Yellow button เลขยกกำลัง

Yellow button เรขาคณิตวิเคราะห์

Yellow button ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

Yellow button แคลคูลัส

Yellow button ความน่าจะเป็น

Yellow button สถิติ

 

Math Links

 

 • Maths Resources on the Web
 • Mathematical Resources
 • Math.com
 • Maths Education Center
 • Maths Resources
 • Maths on the Web
 • Maths is Fun
 • Theorem.Net
 • Resources in Mathematics
 • Mathematics WWW
 •  


  ธรรมะ...ข่าวสาร...ข้อมูล...

  ธรรม...สู่...คุณธรรม

  ยิ่งพอ...ยิ่งเห็น...ยิ่งให้ ... ยิ่งสุข

  พุทธทาส.คอม

  ฟังธรรม.คอม

  ลานธรรม.คอม

  Dhamma-Today-V-Vajiramedhi

  ยิ่งเห็น...ยิ่งพอ...ยิ่งสุข ... ยิ่งให้

  บอกเล่า...ข่าวสาร...

   

  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.เสวียน ใจดดี
  September/2014 ผศ.ใหม่ล่าสุด..ของภาควิชาฯ
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด
  July/2014 ผศ.ใหม่ล่าสุด..หัวหน้าภาควิชาฯ
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.บัญชา อานนท์กิจพานิช
  June/2014 ผศ.หนุ่มหล่อล่าสุดในภาควิชาฯ
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.คณิต มุกดาใส
  August/2013 ผศ.หนุ่มหล่อล่าสุดในภาควิชาฯ
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.พิกุล ภูผาสุข
  August/2013 ผศ.ล่าสุดในภาควิชาฯ
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์
  May/2013 ผศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี
  25/January/2013 ผศ.ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี...
  ขอแสดงความยินดีกับ...เหรียญทองคณิตฯ โอลิมปิก
  9/May/2012 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในคณิตฯโอลิมปิก 9/2555
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.นรากร คณาศรี
  9/February/2012 ผศ.ล่าสุด ในภาควิชาฯ...
  ขอแสดงความยินดีกับ...รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง
  8/February/2012 กับรางวัล...นักวิจัยดีเด่น มข.ประจำปี 2554
  รับปริญญา...2554
  22 ธันวาคม 2554 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ทุกๆคน...
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล
  22/Nov./2011 ผศ.หนุ่ม..ใหม่..ล่าสุด ในภาควิชาฯ...
  น้ำท่วม... 2554
  ตุลา..จารึก..2554 บ้านพี่...ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน ... (เพลงน้ำท่วม ... ศรคีรี...ครับ)
  ขอแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.วิจารณ์ สดศิริ
  21/Sep./2011 ผศ.ล่าสุด ในภาควิชาฯ...
  ขอแสดงความยินดีกับ...รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง
  4 August 2011 กับรางวัล... TWAS-Young Affiliates-period 2011-2015-from South and Southeast Asia and Pacific Region
  โอลิมปิกวิชการ 2554
  11-29 กค. 2554 รับสมัครสอบแข่งขันเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2554
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2554
  10 มิย.-22 กค. 2554 รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2554
  BEM-Conferences 2012
  Conferences 2012 Boundary Element Method Conferences 2012
  โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
  9-13 /May/2011 เอกสารประกอบการบรรยายใน โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิต ความต่อเนื่อง และ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปี 2554
  ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ
  30/March/2011 โครงการก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ รร.ขอนแก่นว่ทยายน 2554
  อบรมครูคณิตฯกาฬสินธุ์
  18-20/October/2010 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ปี 2553-2555 โดย สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
  ขอแสดงความยินดีกับ...รศ.ดร.ธวัช ช่างผัส
  15/September/2010 รศ.ล่าสุด ในภาควิชาฯ...
  ขอแสดงความยินดีกับ... ลดามาศ สายเพชร
  23/July/2010 ดาวมหาวิทยาลัย ปี 2553 จากคณิตศาสตร์...
  BEM/MRM 2011
  28-30/June/2011 Call for papers: View the conference website ...
  ขอแสดงความยินดีกับ...รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง
  24/June/2010 รศ.ล่าสุด และ หนุ่มที่สุดในภาควิชาฯ...
  ชื่นชมกับ...ธนวินท์ เถาว์ทิพย์
  14/January/2010 ต่างชาติอึ้ง! เด็กไทยกวาด 21เหรียญทอง 55 รางวัล...
  ขอร่วมแสดงความยินดีกับ...ผศ.ดร.กิตติกร นาคประสิทธ์
  1/January/2010 กับรางวัล คนดีศรีจำปา....

  แหล่งข้อมูล...ที่เกี่ยวข้อง

  Khon Kaen University

  University of Heartfordshire

  Wessex Institue of Technology

  Faculty of Science

  Department of Mathematics

  Library

  บัณฑิตวิทยาลัย

  กรอกข้อมูล บ.ก. 1

  KKU-E-Learning

  สำนักทะเบียน-ประมวลผล

  KKU-Webmail

  KKU-Computer Center

  KKU-Senate

  สหกรณ์ออมทรัพย์

  KKU-Broadcast

  ระบบบริหารจัดการบุคลาการ

  พ.ร.บ. มข.

  กองทุน-กบข.

  KKU@Net

  KKU@Net

  News...TV...Radio

  News-Online

  TV-Online

  Radio-Online

  ติดต่อ - Contact

  อาจารย์ วัฒนา เถาว์ทิพย์
  ภาควิชาคณิตศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 40002

  Follow Wattana_Toutip on Twitter

  Follow Wattana_Toutip on Facebook

  Contact Wattana_Toutip by Gmail

  Dr.Wattana Toutip
  Department of Mathematics
  Faculty of Science
  Khon Kaen Uninversity, 40002
  wattou@kku.ac.th

   

  เริ่มนับใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ...

  Website counter