สำนักบริการวิชาการ

   ปรัชญา/ปณิธาน
         สำนักบริการวิชาการ เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่นการส่งเสริม ดำเนินการถ่ายทอด วิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน
   วิสัยทัศน์
          มุ่งเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการและการอุทิศเพื่อสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ

ตราสัญลักษณ์สำนักบริการวิชาการ

   พันธกิจ
    1. พัฒนาสำนักบริการวิชาการ ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีมีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
    2. เป้นผู้ประสานงานและดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
    3. ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย
    4. สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ
    5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาประเทศ และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
     6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คำขวัญ
     ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของสำนักบริการวิชาการ
   อัตลักษณ์
     นำผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
   นโยบาย
     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและดำเนินการ การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย เครือข่าย พันธมิตร ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้นำ ชี้แนะ และร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
   ค่านิยมองค์กร
     การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการบริหารที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับบุคลากรและคู่ความร่วมมือ
การเรียนรู้ของบุคลากรและองค์กร การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
   เป้าประสงค์
     1. ผลงานการบริการวิชาการ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน
     2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community Model)
     3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน (Community Participation)
     4. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเป็นฐาน (Research Based University)
     5. ผลงานบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้


   
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400   โทรสาร. 0-4320-2408
Facebook: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น