ทีมงานของเรา
  • ผู้บริหาร
  • กองบริหารงานสำนักฯ
  • งานบริการวิชาการ
  • งานบริหารและสื่อสารองค์กร
  • งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ  
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
 
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์  
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ  
   
  นายธวัช รัตนมนตรี  
ที่ปรึกษากองบริหารงาน หัวหน้างานบริการวิชาการ หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย นางวิภาดา มีแวว นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักฯ  
   
  นายธวัช รัตนมนตรี
ผู้บริหาร
 
     
  ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ  
   
  นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
     
     
     
     
   
  หัวหน้างานบริการวิชาการ  
   
  นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
   
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐพล หีบแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม
นักวิชาการศึกษา
นายพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ
นักวิชาการศึกษา
นายอิศราพงษ์ ฟักตั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกนกวรรณ รัตน์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
  หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร  
   
  นางวิภาดา มีแวว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
       
นางประคอง เชียงนางาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายประภาพรณ์ ขันชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรชตวรรณ พรมภักดี
นักวิชาการศึกษา
นายทิวากร กาเจริญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกาญจนา บุศรีคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชาลี พรหมอินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณภา สีดาพล
นักวิชาการศึกษา
นางสาววาสนา จงจิตกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายฐกฤต อนุพล
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวศิริพร สุวรรณหาร
นักวิชาการศึกษา
นายสุพันธ์ ขันตา
พนักงานขับรถยนต์
นายทนงศักดิ์ พิลาคำ
คนงาน
 
  หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   
  นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภคปภา เวชกิจ
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
นักวิชาการศึกษา
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
นักวิชาการศึกษา
       
       
       
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400  โทรสาร. 0-4320-2408