ทำเนียบผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ

ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม
อธิการบดี (ผู้ก่อตั้ง)

รศ.ดร.วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล
ผู้อำนวยการ (ผู้ก่อตั้ง)
ตุลาคม 2533 - ธันวาคม 2537
รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ
ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
ธันวาคม 2537 - ธันวาคม 2538
ผศ.ดร.วีระพงศ์ แสนจันทร์
ผู้อำนวยการ
มิถุนายน 2538 - พฤศจิกายน 2545
ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ
ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
2545 - 2547
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ
ผู้อำนวยการ
ธันวาคม 2547 - ธันวาคม 2550
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
มีนาคม - เมษายน 2550
รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ
ผู้อำนวยการ
มีนาคม 2550 - ตุลาคม 2557
ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ
ผู้อำนวยการ
ตุลาคม 2557 - ตุลาคม 2561
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
ผู้อำนวยการ
ตุลาคม 2561 - 3 พฤษภาคม 2563
 
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
4 พฤษภาคม 2563 - 3 มิถุนายน 2563
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
ผู้อำนวยการ
4 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน
 
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400 โทรสาร. 0-4320-2408
Facebook: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น