โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน สำนักบริการวิชาการ
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการประจำสำนักฯ
  • คณะกรรมการบริการวิชาการ
  • คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
  • คณะกรรมการภาคประชาชน
ประธานกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
 
 
 
 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดี
 
กรรมการ (ระดับรองอธิการบดี)
กรรมการ (ระดับคณบดี)
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการ (ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ)
   
ศ.ดร.อนันต์ พลธานี
รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ
นายมรกต พิธรัตน์
   
กรรมการและเลขานุการ
     
     
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
     
 
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
คณะกรรมการ      
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต
รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
 
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  
กรรมการและเลขานุการ      
 
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
เลขานุการ
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์-
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายธวัช รัตนมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
   
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
  ที่ปรึกษา  
   
  ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
 
  ประธานกรรมการ  
   
  รศ.อัมพน ห่อนาค  
รองประธานกรรมการ    
   
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   
คณะกรรมการ
     
รศ.พิศาล ศิริธร รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ รศ.สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ ผศ.ดร.คเณศ ศีลสัตย์
ผศ.ดร.จงรัก อิฐรัตน์ ผศ.ดร.เมตตา มาเวียง ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง นางกาญจนศรี สิงห์ภู่
กรรมการและเลขานุการ      
 
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ประธานกรรมการ
     
     
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
     
รองประธานกรรมการ
     
     
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
     
กรรมการ
     
นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ
นายชาติชาย ชาธรรมา
นายสมใจ นามสุดตา
นายธวัช รัตนมนตรี
นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
นางวิภาดา มีแวว
นางนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
   
นางชลาลัย ภูโทถ้ำ นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์    
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400  โทรสาร. 0-4320-2408