แนะนำสำนักบริการวิชาการ

          สำนักบริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542
          และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริการวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สถานที่ทำการปัจจุบัน คือ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ตราสัญลักษณ์สำนักบริการวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์การก่อตั้งหน่วยงาน
    1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ และค่านิยมต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
    2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิททยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการแก่ชุมชน
    3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
    4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ภารกิจหลักของสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย ตามเจตนารมย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองครองธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะกระทำได้

ความเชื่อมโยงด้านการบริการวิชาการ

ภารกิจประจำสำนักบริการวิชาการ ภารกิจตามความร่วมมือ ภารกิจตามนโยบายมหาวิทยาลัย

1. การบริการฝึกอบรม
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข.
3. การบริการด้านการประชาสัมพันธ์
     3.1 ข่าวรายสัปดาห์
     3.2 วารสาร
     3.3 จุลสาร
     3.4 รายการวิทยุ
     3.5 อินเทอร์เน็ต
4. การบริการห้องประชุม
5. การบริการด้านฐานข้อมูล
6. การเยี่ยมชม ดูงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

1. สำนักงาน ก.พ.
2. สภาการพยาบาล
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
5. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

1. การพัฒนาบุคลากร (HRD)

     
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400 โทรสาร. 0-4320-2408
Facebook: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น