สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4300-9700 ต่อ 50400 โทรสาร. 0-4320-2408
Facebook: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น