ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับ ผอ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และสื่อมวลชน มข.เปิดโครงการอบรมข้าราชการชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 มข. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 33 สำนักบรการวิชาการ ติวเข้มเครื่องมือการทำงาน มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำนักบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริการวิชาการกับ มช. โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เริ่มแล้ว มข. จัดอบรมและให้กำลังใจข้าราชการชายแดนใต้ ปี 2562