ข่าวประชาสัมพันธ์
มข. จัดกิจกรรม "เทคนิคการทำนาโยน" ที่บ้านโต้น สถาบันอุดมศึกษาไทย ผนึกเพื่องานบริการชุมชน มข.หารือความต้องการพื้นที่อำเภอ มข.พัฒนา มข. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 มข. จัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบให้เยาวชน ต.โพธิ์สัย ร้อยเอ็ด มข. นำเกษตรกรบ้านโต้นดูงานการปลูกผักปลอดภัยบ้านหนองแต้ อ.อุบลรัตน์ มข. สอนการช่วยเหลือเด็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษา