สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน

สำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พื้นที่ อำเภอภูเวียง

มข. หนุนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนครบวงจรส่งเสริมการปลูกและรับซื้อบัวบกราคาสูง ให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้วิทยาการขั้นสูงสกัดสารสำคัญสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สำนักบริการวิชาการ มข. ชี้แจงโครงการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ขก. เขต 5

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดประชุม คบอ. “การเปลี่ยนผ่านสู่การบริการวิชาการแนวใหม่”

คณะเภสัชศาสตร์ หารือความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงวันให้กลุ่มปลาแดดเดียวบ้านห้วยซัน

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม” รุ่นที่ 1

สำนักบริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลา

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ เสนอ “การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการคิดเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

สำนักบริการวิชาการ แสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 42 ปี

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล ด้าน Clinical Supervision

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 13