ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของสำนักบริการวิชาการ
        เกี่ยวกับสำนักบริการวิชาการ
ประวัติความเป็นมา
         สำนักบริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2542 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งเป็น "สำนักบริการวิชาการ" ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และสถานที่ทำการถาวรตั้งอยู่อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2532
อาคารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อ

ปี 2536
ย้ายมาตั้งอยู่ที่อาคารขวัญมอ

ปี 2541
ย้ายมาที่ตั้งปัจจุบัน
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5

วัตถุประสงค์การก่อตั้งหน่วยงาน

     1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

     2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการแก่ชุมชน

     3. สร้างความสามัคคีอันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน

     4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรคำ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ภารกิจหลักของศูนย์บริการวิชาการ
     สำนักบริการวิชาการ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยตามเจตนารมย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองครองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะกระทำได้
ความเชื่อมโยงด้านการบริการวิชาการ ของสำนักบริการวิชาการ
ภารกิจประจำสำนัก์บริการวิชาการ
ภารกิจตามความร่วมมือ
ภารกิจตามนโยบายมหาวิทยาลัย

1. การบริการฝึกอบรม
2. การบริการด้านการประชาสัมพันธ์
     2.1 ข่าวรายสัปดาห์
     2.2 วารสาร
     2.3 จุลสาร
     2.4 รายการวิทยุ
     2.5 อินเทอร์เน็ต
3. การบริการด้านคอมพิวเตอร์
4. การบริการห้องประชุม
5.
การบริการด้านลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
6. การบริการด้านฐานข้อมูล
7. การเยี่ยมชม ดูงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
8. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข.

1. สำนักงาน ก.พ.
2. สภาการพยาบาล
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
5. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
6. กระทรวงพลังงาน
7. กรมสรรพากร
8. กรมส่งเสริมการเกษตร

1. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (SD)
2. การพัฒนาบุคลากร (HRD)
3. ศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service)
4. การจัดการความรู้ (KM)
5. งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovation
6. โครงการพัฒนาวิทยากรอเนกประสงค์
7. โครงการติดตามและประเมินผล
8. การศึกษาตลอดชีวิต Life Long Learning

การแบ่งส่วนงานภายในองค์กร
          สำนักบริการวิชาการมีการปรับโครงสร้างใหม่และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

         1. กลุ่มภารกิจอำนวยการ มีการดำเนินงานของส่วนงานภายใต้สังกัด ได้แก่ ส่วนบริหารและธุรการ, ส่วนคลัง, ส่วนพัสดุ, ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนโสตทัศนูปกรณ์

         2. กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ มีการดำเนินงานของส่วนงานภายใต้สังกัด ได้แก่ ส่วนนโยบายและแผน, ส่วนติดตามและประเมินผล, ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา และส่วนสารสนเทศ
          3. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ มีการดำเนินงานของส่วนงานภายใต้สังกัด ได้แก่ ส่วนบริการวิชาการ และส่วนบริการฝึกอบรม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
 โทร. 0-4334-8983  โทรสาร. 0-4320-2408