เขียนโดย TROFREC News   
Tue, August 1, 2009

ศูนย์วิจัย TROFREC ได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์

นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยฯ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์วิจัยฯ ได้ให้การ ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงานศูนย์วิจัยฯ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้เปิดสอนรายวิชา ว 40285 ระเบียบวิธีวิจัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการวิจัยและการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้และก่อเกิดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน ด้านการทำงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการ และการดำเนินการวิจัย จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปเชื่อมโยงและพัฒนา สู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือทำการวิจัยในระดับโรงเรียนต่อไป   ซึ่ง รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกภายใต้ศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ   ในส่วนของห้องปฏิบัติการโภชนะศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (ห้อง HPLC, ห้อง Molecular technique และห้องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์ ) และศูนย์วิจัยเมทธาบอลิซึมและโภชนะศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ( Metabolism Research Center , MRC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นสร้างความสนใจให้กับนักเรียนในการซักถามข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sat, August 1, 2009 )
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง