ภารกิจ

กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

»
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน และวางโครงสร้างในด้านดำเนินการด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านสถานที่และอุปกรณ์การวิจัยและดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์และฟาร์มทดลองที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐาน
»
ดำเนินการจัดสร้างระบบสารสนเทศและรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ทั้งในประเทศและสากล และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อการวางแนวทางในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน
»
ดำเนินการจัดทำแผนการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และการผลิตบัณฑิตควบคู่กันไปในสาขาวิทชาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระบบการผลิตของเกษตรกร อุตสาหกรรม และสามารถแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์ในแต่ละประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
»
ดำเนินการสร้างเครือข่ายการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า ร่วมกับนักวิจัยและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในเขตร้อน และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก
»
ดำเนินการให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ในระดับประเทศและสากล

โครงการที่คาดว่าจะดำเนินการให้สำเร็จ

โครงการทรัพยากรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำใช้วัสดุเหลือใช้ทางเกษตรในการเพิ่มศักยภาพการใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
»
การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพกระบวนการหมักในรูเมน โดยใช้ทรัพยากรอาหารสัตว์ในท้องถิ่น
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในการใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องในเชิงพาณิชย์
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยการใช้ทรัพยากรอาหารสัตว์ ในระบบการผลิตของเกษตรกร
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ทรัพยากรอาหารสัตว์ (มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, อ้อย) ในประเทศ เพื่อเป็นแหล่งโภชนะที่สำคัญในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน เป็นอาหารสัตว์คุณภาพสูงในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

โครงการทรัพยากรอาหารไม่สัตว์เคี้ยวเอื้อง
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ทรัพยากรสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตของสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง (สุกร, สัตว์ปีก, สัตว์น้ำ)
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในการใช้เป็นอาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องในเชิงพาณิชย์
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้อาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง โดยการใช้ทรัพยากรอาหารสัตว์ในระบบการผลิตของเกษตรกร
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน เป็นอาหารสัตว์คุณภาพสูงในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการตรวจสารพิษและสารตกค้างในแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน

 

โครงการพืชอาหารสัตว์
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดสร้างแปลงหญ้าผสมถั่ว เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเก็บถนอมอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องในฤดูที่ขาดแคลน
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ และถั่วอาหารสัตว์ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ๆ ในเขตร้อน
»
การศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกพืชอาหารสัตว ์ร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบของเกษตรกรที่เอื้อต่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043202368, email: trofrec@kku.ac.th
»
«
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
 
ภาพกิจกรรมศูนย์
 
ลิงค์สำคัญ
 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง