เขียนโดย TROFREC News   
Tue, June 16, 2009

ศูนย์วิจัย TROFREC จัดสัมมนาความร่วมมือโครงการวิจัยด้านอาหารโคนมกับ อสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 13 .00 – 17.30 น. ศูนย์วิจัยได้จัดงานประชุมสัมมนาความร่วมมือโครงการวิจัยด้านอาหารโคนมระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนันต์ พลธานี คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม และในครั้งนี้ ศ. ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “ ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัย TROFREC - อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กรมปศุสัตว์ ” และมีการนำเสนอผลงานต่างๆ ได้แก่ Food Feed System (FFS) โดย Mr.Vongpasith Chanthakhoun (นักศึกษาปริญญาเอก) แนวทางการปรับเปลี่ยน CLA ในน้ำนม โดย นางสาวรัชตาภรณ์ ลุนสิน (นักศึกษาปริญญาเอก) โครงการวิจัยการเพิ่มประโยชน์และประสิทธิภาพอาหารโคนมโดยใช้ถั่วมันและมันเฮย์ โดย นางสาวสุจิตรา แก่นภักดี (นักวิทยาศาสตร์ภายใต้ศูนย์วิจัยฯ ) และ นายเรืองยศ พิลาจันทร์ (นักศึกษาปริญญาเอก) และการนำเสนอและรายงานความก้าวหน้า การสำรวจการใช้อาหารในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นาย นายพิชาด เขจรศาสตร์ (นักศึกษาปริญญาเอก) นายอนุชิต นำศรี (นักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาตรี, Van Hall Larenstein University) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.สพ. วิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน อสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าศูนย์ พนักงานสัตวแพทย์ พนักงานรับน้ำนมรวบรวมน้ำนมดิบประจำศูนย์ น้ำพอง กระนวน พังทุย จังหวัดขอนแก่น กุดจับ ศรีธาตุ หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และทุ่งฝน จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ผศ. ดร. ภาวดี ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร เลขานุการศูนย์ ผศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์จาภาควิชาสัตวศาสตร์, นายอนันต์ เพชรล้ำ อาจารย์จากราชภัฏอุดรธานี และ ดร. สิทธิศักดิ์ คำผา อาจารย์จากราชภัฏมหาสารคาม และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้ศูนย์วิจัยฯ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไปเยี่ยมชมแปลงปลูกระบบการปลูกพืชอาหารมนุษย์และสัตว์ (Food feed system, FFS) ณ ศูนย์วิจัยเมทาบอลิซึม (Metabolism research center, MRC) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง

   
   
แก้ไขล่าสุดเมื่อ (Tue, June 16, 2009)
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์
ลิงค์สำคัญ

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง