เขียนโดย TROFREC News   
Tue, September 28, 2009

ศูนย์วิจัย TROFREC ได้จัดงานแสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2551

ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และบุคคลกรทั่วไป ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การปรับตัวเข้ากับบุคคลต่างๆ อย่างไม่ถือตัว มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องต่างๆ และที่สำคัญได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่คณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ นักศึกษาตลอดจนบุคคลอื่นๆ ในวงการการศึกษาสืบต่อไป และในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดี สภาคณาจารย์ คณบดี เจ้าหน้าที่ ลูกศิษย์และนักศึกษาร่วมงานด้วยความชื่นชมยินดียิ่ง

ความในตอนหนึ่งที่ ศ.ดร.เมธา  วรรณพัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2551”
ศาสตราจารย์ ดร.เมธา กล่าวว่า  “รางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2551 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งคงไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้เพราะรางวัลนี้  ผู้ให้คือที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จึงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ และศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในอนาคตทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
สิ่งที่สำคัญในการทำงานเพื่อความสำเร็จ คือความตั้งใจมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น ในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ และการให้โอกาสผู้อื่นให้ได้ทำอะไร หรือมีส่วนร่วมในการทำงาน  ซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นการผลิต “ผู้ให้โอกาสคนอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นเป็นทวีคูณมากขึ้นเรื่อย ๆ” จนกลายเป็นพลังกำลังคน เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป…………”

 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Mon, September 28, 2009 )
»
«
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
 
ภาพกิจกรรมศูนย์
 
ลิงค์สำคัญ
 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง