เขียนโดย TROFREC News   
พฤ. 28 พ.ค. 2552

นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยร่วมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

นาย อนุสรณ์ เชิดทอง นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาของ ศ. ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปทำงานวิจัย ณ Cornell University เมือง Ithaca รัฐ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยในการทำงานวิจัยในครั้งนี้ มี Associate Professor Dr. M. E. Van Ambrugh เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในการทำงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “Effect of rumensin and crude protein intake on nitrogen metabolism in lactating dairy cattle” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงการเสริมโมเนนซินและชนิดของแหล่งโปรตีน ต่อประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนในโคนมจำนวนทั้งสิ้น 75 ตัว

นอกจากนี้ นาย อนุสรณ์ เชิดทอง ยังได้มีโอกาสพบกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของโลกในด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องแห่ง Cornell University ได้แก่ Prof. P. J. Van Soest, Prof. L. E. Chase, Prof. D.E. Bauman and Assoc. Prof. T. R. Overton etc. รวมทั้งได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดย Prof. P. J. Van Soest ในหัวข้อเรื่อง “Sauropod Dinosaurs and Gigantism Evolution of Gut Fermentation”
แก้ไขล่าสุดเมื่อ (พฤ. 28 พ.ค. 2552)
Research Published
Newslater
Gallery
Link

Matichon Thairat DailyNews
Komchadluek ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง