หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อ | ประชาสัมพันธ์/ใบสมัคร | ทำเนียบรุ่น/เอกสาร | จองห้องพัก | พิมพ์ใบนำฝาก | ผู้ประสานงาน
    หลักสูตร 5701 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 12
เนื้อหาการอบรม : 1. การประเมินชุดความรู้ที่จะนาไปใช้ประโยชน์
2. แนวคิดหลักการนิเทศการพยาบาล ความสัมพันธ์
ระหว่างการนิเทศกับการประกันคุณภาพการพยาบาล
3. เทคนิคการค้นหาปัญหาด้านการนิเทศในองค์กร
4. หลักและแนวทางการเขียนแผนการนิเทศการพยาบาล
วิธีการประเมินผลการนิเทศ
5. ฝึกเขียนแผนการนิเทศ และแสดงบทบาทการนิเทศจาก
สถานการณ์
WORKSHOP : -
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน : พยาบาลวิชาชีพ จำนวนรุ่นละ 100 คน
ระยะเวลาอบรม : 18 พฤศจิกายน 2556 - 19 พฤศจิกายน 2556
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพฯ
วิทยากร : ผศ.รัชตวรรณ ศรีตระกูล และ ผศ.จงรัก อิฐรัตน์
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 3,000 บาท
หมายเหตุ : 1.หลังจากผู้สมัครลงทะเบียนสมบูรณ์ทางศูนย์บริการวิชาการ จะแจ้งจดหมายตอบรับกลับไปยังผู้สมัคร

2.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหาร มังสวิรัติ,ฮาลาล กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร

3.ท่านจะได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย/กระเป๋าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง

4.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

5.ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีผู้สมัครเต็ม
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4336-2238
(Login)