ยินดีต้อนรับสู่ โฮมเพจ นิธิวดี ทองป้อง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ English ]
                 
     
     
   
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิวดี ทองป้อง
การศึกษา
สถ.บ. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภ.สถ.ม. ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำงาน

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชี่ยวชาญ
งานออกแบบสถาปัตยกรรม
งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
งานออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
งานวิจัย: พฤติกรรมมนุษย์ การใช้งานสวนสาธารณะ
ประสบการณ์
• อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• บริษัท อาร์คสเคป จำกัด
• บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ทอีสต์ จำกัด
• บริษัท เอส แอนด์ แอซโซซิเอท จำกัด
รางวัล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาการศึกษา ประจำปี 2560 (คณะวิจัย)
รางวัลเกียรติยศงานวิจัยเด่น สกว. ด้านสาธารณะ ประจำปี 2559 (คณะวิจัย)
วิชาการ นิธิวดี ทองป้อง และคณะ. (2561). นำเสนอบทความ : งานประชุมวิชาการทางการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "สื่อการสอนวิชาทัศนศิลป์กับนักเรียนตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิด: กรณีศึกษา หุ่นจำลองพระปรางค์สามยอด"
สัญชัย สันติเวส และ นิธิวดี ทองป้อง [ผู้แต่งร่วม]. (2560). บทความวิชาการ: Veridian e-journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, (กันยายน-ธันวาคม), 2560. "ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการที่ถูกออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในที่สาธารณะ".
อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย, สัญชัย สันติเวส และ นิธิวดี ทองป้อง [ผู้แต่งร่วม]. (2560). บทความวิชาการ: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, (มกราคม-มีนาคม) 2560. "จิตวิทยาสีกับห้องเรียน BBL".
นิธิวดี ทองป้อง และ สัญชัย สันติเวส. (2560). นำเสนอโปสเตอร์ : งานประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom to the Future ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "การนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับคนตาบอด : กรณีศึกษา หอพักชาย 2 ชั้น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น".
สัญชัย สันติเวส, นิธิวดี ทองป้อง และคณะ. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผู้วิจัย RDG5740011 “การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” สนับสนุนโดยทุนมุ่งเป้า วช. และ สกว. ปี พ.ศ. 2557
สัญชัย สันติเวส และ นิธิวดี ทองป้อง [ผู้แต่งร่วม]. (2559). นำเสนอโปสเตอร์ : งานประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม VERNAC-BEF 2016 ณ โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น, "หุ่นจำลองพระปรางค์สามยอดกับนักเรียนตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิด".
Nitiwadee Tongpong. (2015). Research Article: Veridian e-journal, Vol.8, No.1, (January-June), International, 2015. “Design Guidelines to Create Aesthetics in Recreation Area”.
Nitiwadee Tongpong. (2015). Exhibition: Silpakorn University Art Center, Wangthapr, Thailand., 2nd The International Creative Art Disseminating 2015 (ICAD2).
นิธิวดี ทองป้อง. (2558). บทความวิชาการ : "แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางระบายน้ำเสียสาธารณะโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียวิถีธรรมชาติด้วยระบบพืชพันธุ์อย่างมีสุนทรียภาพทางทัศนาการ". วารสารวิชาการVeridian e-Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, (มกราคม-เมษายน 2558).
นิธิวดี ทองป้อง. (2554). วิทยากร: TCDC "การออกแบบ: ปัจจัยสำคัญ
ในการสร้างความต่างของสินค้า" ในงานสัมมนา
การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบ
การ SMEs" จ.ขอนแก่น.

นิธิวดี ทองป้อง. (2546). วิทยานิพนธ์ปริญญาโท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะที่เป็นผลจากสภาพแวดล้อม
ทางภูมิทัศน์ของสวนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น".
เผยแพร่ คู่มือการพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์สถาบัตฯ บัณฑิต
สื่อการเรียนรู้ • เอกสารการสอน: Landscape Architecture
• สไลด์บรรยาย: Street Furniture
• สไลด์บรรยาย: Human Perception
• สไลด์บรรยาย: Space Requirement
ติดต่อ tnitiwadee@kku.ac.th
http://arch.kku.ac.th