เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา

314 122 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2
Calculus for Physical Science II

ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2556

 

บทที่เนื้อหาเอกสาร
  ประมวลรายวิชา
แผนการสอน
[PDF]
[PDF]
  ตรวจสอบการส่งใบงาน และคะแนนจากการสอบย่อย บันทึกการเข้าเรียน (ข้อมูล ณ 6 พ.ค. 57)
บันทึกการส่งใบงานและคะแนนสอบย่อย (ข้อมูล ณ 6 พ.ค. 57)
1 เทคนิคของการหาปริพันธ์
 1. การหาปริพันธ์โดยการจัดรูป
 2. การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า
 3. ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติรูปแบบแน่นอน
 4. การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 5. การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะโดยการแยกเศษส่วนย่อย
 6. การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน
 7. ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
เอกสารประกอบการสอน (ฉบับสมบูรณ์)
ใบงานที่ 1 (กำหนดส่ง : 26 มี.ค. 57)
ใบงานที่ 2 (กำหนดส่ง : 28 มี.ค. 57)
ใบงานที่ 3 (กำหนดส่ง : 31 มี.ค. 57)
ใบงานที่ 4 (กำหนดส่ง : 2 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 1 (Posted : 28 มี.ค. 57)
เฉลยใบงานที่ 2 (Posted : 31 มี.ค. 57)
เฉลยใบงานที่ 3 (Posted : 1 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 4 (Posted : 3 เม.ย. 57)
2 การประยุกต์ของการหาปริพันธ์
 1. พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง
 2. ปริมาตร
 3. ความยาวของส่วนโค้ง
 4. พื้นที่ของผิวของการหมุน
เอกสารประกอบการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)
ใบงานที่ 5 (กำหนดส่ง : 4 เม.ย. 57)
ใบงานที่ 6 (กำหนดส่ง : 8 เม.ย. 57)
ใบงานที่ 7 (กำหนดส่ง : 10 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 5 (Posted : 8 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 6 (Posted : 10 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 7 (Posted : 10 เม.ย. 57)
3 อนุพันธ์ย่อย
 1. ฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว
 2. กราฟของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว
 3. พีชคณิตของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว
 4. ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันของตัวแปร 2 ตัว
 5. อนุพันธ์ย่อย
 6. อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง
 7. ผลต่างอนุพัทธ์รวม
 8. กฎลูกโซ่
 9. อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันโดยปริยาย
 10. ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร
เอกสารประกอบการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)
ใบงานที่ 8 (กำหนดส่ง : 21 เม.ย. 57)
ใบงานที่ 9 (กำหนดส่ง : 21 เม.ย. 57)
ใบงานที่ 10 (กำหนดส่ง : 23 เม.ย. 57)
ใบงานที่ 11 (กำหนดส่ง : 28 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 8 (Posted : 22 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 9 (Posted : 22 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 10 (Posted : 25 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 11 (Posted : 29 เม.ย. 57)
4 ลำดับของจำนวนจริง
 1. ลำดับของจำนวนจริง
 2. ลำดับลู่เข้าและลำดับลู่ออก
 3. ลิมิตของลำดับของจำนวนจริง
 4. ลำดับทางเดียว
เอกสารประกอบการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)
ใบงานที่ 12 (กำหนดส่ง : 30 เม.ย. 57)
เฉลยใบงานที่ 12 (Posted : 1 พ.ค. 57)
5 อนุกรมของจำนวนจริง
 1. อนุกรมของจำนวนจริง
 2. อนุกรมบวก
 3. อนุกรมสลับ
 4. การลู่เข้าสัมบูรณ์และการลู่เข้ามีเงื่อนไข
 5. อนุกรมที่เกิดจากการดำเนินการทางพีชคณิตกับพจน์ต่าง ๆ
เอกสารประกอบการเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

 


Copyright © 2011–2014 by Thotsaphon Thongjunthug
Last updated on May 6, 2014 at 09:15 (GMT+7)