ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ภารกิจดังนี้
  1. ภารกิจมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ภารกิจบริการซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
  3. ภารกิจสนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 4 มีนาคม 2552
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 4 มีนาคม 2552
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2556 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 4 มีนาคม 2552
กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 - 2567
เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 - 2556


รายงานการประชุมคณบดี มข.


การเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับแผนปฏิบัติราชการของศูนย์คอมพิวเตอร์  2551
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับแผนปฏิบัติราชการของศูนย์คอมพิวเตอร์  2552
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์


แผนการปฏิบัติงานปี 2551 ของกลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการปฏิบัติงานปี 2552 ของกลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ


การเทียบโอนและการเปลี่ยนตำแหน่งจากระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการในมหาวิทยาลัย
ระบบโครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือน ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา รองเลขาธิการ ก.พ.
การเทียบโอนและการเปลี่ยนตำแหน่งจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สกอ.
VDO โครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือน


บทบาทของกลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    
จัดทำโดย นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช