คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

sompo_pu@kku.ac.th

โทร. 081 872 9558