การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านพุทธิพิสัย)


งานกลุ่มชิ้นสำคัญ
1. จัดพิมพ์แบบทดสอบ (30 ข้อ) โดยมีคำชี้แจงในการทำข้อสอบ
2. เตรียมกระดาษคำตอบให้พร้อม
3. ไปติดต่อโรงเรียนและอาจารย์ประจำวิชา เพื่อขอนำแบบทดสอบ ไปทดลองใช้
4. นำชื่อโรงเรียน ชื่อวิชา และชั้น ที่จะใช้ในการทดลองสอบ มาแจ้งให้ อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์ ทราบ เพื่อจัดทำหนังสือขออนุญาต โรงเรียน อย่างเป็นทางการ
5. นำแบบทดสอบ ไปทดลองสอบกับนักเรียน ตามเวลาและสถานที่ ที่ได้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาไว้
6. ขอคัดลอกคะแนนสอบกลางภาคหรือปลายภาค จากอาจารย์ประจำวิชา มาด้วย
7. ทำการตรวจข้อสอบ ให้คะแนน คำนวณ หาค่าสถิติต่างๆ
8. คำนวณหาค่าความสอดคล้องของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบและคะแนนจากอาจารย์ประจำวิชา ที่โรงเรียน
9. วิเคราะห์ข้อสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ และปรับปรุงข้อสอบ
10. รวบรวมข้อมูลและผลการวิเคราะห์ ต่างๆ จัดทำรายงาน ส่งปลายภาคเรียน
 
  การกำหนดหัวข้อในรายงาน
"การสร้างและตรวจคุณภาพของแบบทดสอบ วิชา ....................................................... ชั้น ..........."

คำนำ
สารบัญ
1. การวางแผนการสร้างแบบทดสอบ
    - ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
(ตารางโครงสร้างแบบทดสอบ, Blueprint)
   
- ข้อสอบแต่ละข้อ ตามแบบเขียนข้อสอบ (Item Form)
2. การดำเนินการสอบ
    - นักเรียนที่ใช้ทดลองแบบทดสอบ (ชั้น โรงเรียน จำนวนรวมและแยกตามเพศ)
    - วัน เวลา สอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ
    - เหตุการณ์/บรรยากาศ โดยทั่วไปในขณะดำเนินการสอบ
3. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
    3.1 การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบรายข้อ (การวิเคราะห์ข้อสอบ)
   
3.2 กราฟแสดงตำแหน่งคุณภาพของข้อสอบ
    3.
3 การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบทั้งฉบับ
          - ค่าสถิติพื้นฐาน - ตารางแจกแจงความถี่คะแนน
                                - ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          - ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
: ชนิดความเที่ยงตรงตามสภาพ
             (ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนสอบจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้น กับ คะแนนจากแบบทดสอบของครูในโรงเรียน)
          - ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
: แบบวัดความคงที่ภายใน (Internal Consistency ในที่นี้ให้ค่า KR-20)

4. การแก้ไข ปรับปรุงข้อสอบที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อสอบที่ดี (รายข้อ)
 
ข้อสอบเดิม Nh Nl P D แก้ไข ปรับปรุง
....................................................
 ก . ...............................................
 ข . ...............................................
(ค). ...............................................
 ง . ...............................................
       

(เขียนเฉพาะส่วนที่แก้ไข)

เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
เอกสารประกอบที่ต้องจัดส่งพร้อมกับตัวรายงาน
    1. กระดาษคำตอบของนักเรียนทุกคน
    2. ตัวอย่างข้อสอบ (ฉบับที่ใช้สอบจริง) จำนวน 2 ชุด
 

หมายเหตุ ตัวรายงานขอให้จัดเรียงและเย็บเข้าเล่มให้เรียบร้อย โดยปกรายงาน ขอให้ใช้กระดาษที่ไม่มีกลิ่น (ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอม หรือกลิ่นใดๆ)