รถเมล์ฟรีสำหรับชาว มข. ใกล้คลอดแล้ว

รถเมล์ฟรีสำหรับชาว มข. ใกล้คลอดแล้ว  ใช้งบประมาณ 35 ล้าน
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนหวังลดอุบัติเหตุจราจร ลดมลภาวะทางอากาศ

โครงการ 3 ปี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรจัดหารถโดยสาร สวัสดิการจำนวน 20 คันวิ่งทั่วมหาวิทยาลัยขึ้นลงทุกป้ายไม่เก็บค่าโดยสาร ตั้งกรรมการติดตามผลเพื่อรักษามาตรฐานบริการ

 


ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว KKU NEWS ว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นปัญหาความแออัดของการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะเหตุที่เกิดกับนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์ จึงได้มีโครงการที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขึ้นมา เพื่อใช้วิ่งในเส้นทางจากหอพักนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนบริการหลัก ไปยังคณะวิชาต่างๆแบ่งออกเป็น 3 สาย ให้มีปริมาณรถที่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน มีความปลอดภัย ในระยะต้นของโครงการ  มหาวิทยาลัยได้ให้ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นทีมศึกษาข้อมูลและเสนอแนะการจัดการ สำหรับโครงการนี้เป็นสวัสดิการสำหรับ บุคลากร นักศึกษาที่ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร โดยหวังว่าการที่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพจะช่วยลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวลงได้ เป็นการลดการใช้พลังงาน และลดมลภาวะทางอากาศอีกทางหนึ่ง
      ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดประมูลให้บริษัทเดินรถเข้ามาให้บริการจำนวน 20 คันเป็นโดยใช้งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการรวม 35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเดินรถจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการเดินรถ ค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงดูแลรักษารถโดยสารให้เป็นไปตามสัญญาตลอดระยะเวลา3 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการควบคุมการเดินรถคอยติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ในส่วนของรถโดยสารเป็นรถมินิบัสแบบนั่งหันข้างคล้ายรถสองแถวที่สะดวกในการขึ้นลง หรือการยืนโดยสารในช่วงสั้นๆ สามารถรองรับการโดยสารรวมได้คันละประมาณ 40 คน  ภายในติดตั้งพัดลมระบายอากาศ มีการจำกัดความเร็วของรถไว้ที่ 35-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับสัมปทานในการเดินรถเป็นบริษัทมีประสบการณ์เดินรถที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา อยู่ในขณะนี้ ซึ่งคณะทำงานได้ไปดูการดำเนินงานของบริษัทและทดลองใช้บริการมาแล้ว
      ตอบข้อถามเรื่องความปลอดภัยและการบริการว่าจะมีความมั่นใจได้อย่างไรกับการดำเนินงานของบริษัทเอกชนเช่นนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีข้อสัญญาที่รัดกุมซึ่งคำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัย และการบริการที่ดีสำหรับผู้โดยสาร ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้วเมื่อรถโดยสารเป็นบริการฟรีจึงไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็ว หรือแข่งขันในการรับผู้โดยสารแต่อย่างไร และในตัวรถจะไม่มีพนักงานนอกจากพนักงานขับรถซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องมารยาทไว้แล้ว นอกจากนี้รถโดยสารยังมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้โดยสารด้วย ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยก็จะมีการติดตามผลเป็นระยะ ซึ่งหากได้รับการตอบรับที่ดีและมีความต้องการเพิ่มขึ้นอาจมีการพิจารณาจัดหารถมาให้บริการเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเส้นทางให้ครอบคลุมสำหรับพื้นที่อื่นๆอีก แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้บริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงอยากให้ประชากรมาใช้บริการมากๆ ช่วยกันแนะนำเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันเป็นการช่วยเรื่องสภาพแวดล้อมอีกด้วย หากบุคลากรลดการใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์ลงเพียงบางวันในสัปดาห์แล้วมาใช้รถโดยสารสวัสดิการ จะเป็นการลดการใช้พลังงานได้  การดำเนินงานจะเริ่มทดลองเดินรถโดยสารในเส้นทางที่กำหนดทีละสายในเดือนกรกฎาคม นี้โดยผู้ที่ต้องการข้อมูลเส้นทางเดินรถสามารถดูได้ที่เวปไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุดมชัย สุพรรณวงศ์/รายงานข่าว