The Teachers’ Day Observation.

สาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครูของเหล่านักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมถูกจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยวันดังกล่าวถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่ลูกศิษย์ทุกคนจะได้มาแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้เหล่าลูกศิษย์ ทำให้ลูกศิษย์ทุกคนสามารถนำวิชาความรู้ต่างๆที่ได้เล่าเรียนมา ไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง ครอบครัว และพัฒนาประเทศชาติต่อไป