Activities

การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนอกจากการศึกษาดูงานด้านนิเวศวิทยาแล้ว ยังเน้นให้ผู้เรียนลงพื้นที่ดูปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านน้ำเสีย, ด้านมลพิษทางอากาศ, ด้านของเสียและขยะอันตราย

ด้วยสายงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความหลากหลาย เราจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่จะจบออกไปมีประสบการณ์ในหลายๆด้าน และมีความครอบคลุมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที