Activities

กิจกรรมภาคสนาม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการศึกษาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการวิจัยด้านนิเวศวิทยา และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการนำความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความยั่งยืน

กิจกรรมการศึกษาในภาคสนามเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง การศึกษาในสถานที่จริงเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเพิ่มทักษะอย่างมาก เพราะงานในด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรที่ตายตัว ต้องอาศัยความรู้ควบคู่กับประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมไปด้วยกัน