Contact Us

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง,
จังหวัดขอนแก่น, 40002

โทรศัพท์: 043-342912

environmentscience56@gmail.com