About Us

วิสัยทัศน์ของเราคือ

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10ของประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่นลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 900 เฮกแทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีชื่อเรียกทั่วไปว่า "มอดินแดง" สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากดินในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีสีแดง และตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 330 หลักสูตร แบ่งได้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 72 หลักสูตร ปริญญาโท 129 หลักสูตร ปริญญาตรี 105 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 หลักสูตร มีนักศึกษาอยู่ในคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวมแล้วประมาณ 40,000 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2536 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และในปัจจุบันจากสาขาวิชาเล็กๆได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มีผู้เข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการเรียน การสอน และการวิจัยนวัตรกรรม ขณะเดียวกันจังหวัดขอนแก่นก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่บนเส้นทางการขนส่งหลักระหว่างทิศใต้และภูมิภาคย่อยในลุ่มน้ำแม่โขงมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน

Department of Environmental Science

Meet the Teachers

ผศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์
สาขาวิชา วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
สาขาวิชา วท.ด. (ปฐพีศาสตร์)
ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี
สาขาวิชา Ph.D. (Forest Science)
ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ
สาขาวิชา Ph.D. (Environmental Biology)