• งานวันไหว้ครู ภาควิชาฯ

  พิธีไหว้ครูของนักศึกษา
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม
  ที่ผ่านมา โดยวันดังกล่าวถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่
  ลูกศิษย์ทุกคนจะได้มาแสดงความเคารพและระลึก
  ถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้
  ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพสร้างความ
  เจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

  "Connecting People to Nature"
  ธีมปีนี้ขอเชิญชวนให้คุณนึกถึง
  ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเราผูกพันกับ
  สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบร่วมกัน
  ในวันสิ่งแวดล้อมโลก และคุณจะพบว่าสิ่งต่างๆที่อยู่
  รอบตัวมีความสำคัญกับคุณมากเพียงใด
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • กิจกรรมภายในภาควิชาฯ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ได้จัดให้มีการศึกษาเยี่ยมชมพื้นที่
  โครงการวิจัยด้านนิเวศวิทยาและ
  ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการนำความรู้ในด้าน
  สิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในงานต่างๆทั้งในส่วนของ
  ภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความยั่งยืน
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชาฯ
  แบ่งออกเป็นดังนี้

  1. วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  2. วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  3. ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • งานวิจัยของนักศึกษาปี 4

  งานวิจัยของนักศึกษาปี 4 ที่ได้ถูก
  จัดทำขึ้นในปีต่างๆได้ถูกรวบรวมไว้
  ในรูปแบบของบทคัดย่อท่านที่สนใจ
  สามารถคลิกเข้าอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

 • ENVI-SCIENCE KKU งานศิษย์เก่า

  กลุ่ม Facebook ดังกล่าวเป็นกลุ่ม
  ที่ใช้ประกาศข่าว/การรับสมัครงาน
  และความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม
  ท่านที่สนใจสามารถคลิกเข้าอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์
  » คลิกอ่านเพิ่มเติม

EnviSc-KKU-Grad Alumni

กลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างภาควิชาและศิษย์เก่าของเรา
จากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (MSc และ Ph.D) โปรดเชิญหรือเพิ่มเพื่อนศิษย์เก่าที่คุณอาจรู้จักในกลุ่ม
ติดตามโพสต์ที่จะเกิดขึ้นได้ที่กลุ่ม EnviSc-KKU-Grad Alumni

คลิกเข้าสู่กลุ่ม EnviSc-KKU-Grad Alumni

กิจกรรมภาคสนาม

ภายใต้การเรียนในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เราได้จัดให้การเรียนรู้ในภาคสนามเป็นส่วนหนึ่งที่
นักศึกษาทุกคนจะได้ซึมซับและสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้น
จริงๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาที่จะจบออกไป
ได้ฝึกแก้ปัญหาอย่างจริงจังด้วยตัวเอง การศึกษา
ในภาคสนามถูกแบ่งออกหลากหลายด้าน อาทิเช่น

นอกจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่แล้ว เรายัง
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
ด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านนิเวศวิทยาอีกด้วย
อาทิเช่น

Continue Reading »

ติดต่อเรา (Contact us)
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-342912
เว็บไซต์ https://home.kku.ac.th/scenv/

Click »

 

 

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
"งานหลากหลายท้าทายให้ทำ - สนุกสนานกับการสร้างสรรค์กิจกรรม - เรียนรู้การทำงานเป็นทีม"
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 02-2408-1600 หรือ http://adeq.or.th

ประกาศรับสมัครงาน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- มีทักษะด้านการสื่อสาร การพูดและการนำกิจกรรมต่อสาธารณะ
- สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด หรือต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
- เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
- ประกันสังคม
- สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 02-2408-1600 หรือ http://adeq.or.th/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Technical officer for LCC program จำนวน 1 ตำแหน่ง
หน่วยงาน : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 02-1419848 หรือ http://ghgreduction.tgo.or.th/pmr

 

 

ผศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์
- สาขาวิชา วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

1. Neeratanaphan, L. Polsan, Y. Arannarot, C. and Phalaraksh. C. 2010. Effect of Heavy Metals on Kidney Tissues of Mollusk (Filopaludina martensi) from Bueng Jode Reservoir at Khon Kaen Province. 1st Runner Up Poster presentation on International Conference on Wetland Ecosystem Services: Biodiversity, Livelihoods and Sustainability, 18-21 September, Khon Kaen, Thailand.

2. วิทวัส โพธิลุขา, ลำใย ณีรัตนพันธุ์ และสุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. 2556. การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รูปแบบการนำเสนอแบบ Poster วันที่ 3-4 กันยายน 2556 กรุงเทพมหานคร. (รางวัลดีเด่น การนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์)

3. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 เรื่อง ปริมาณสารหนูและความผันแปรทางพันธุกรรมของพรรณไม้น้ำ บริเวณเหมืองแร่ทองคำ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 เรื่อง การประเมินความเป็นพิษของการปนเปื้อนโลหะหนักต่อเซลล์ปลานิล (Oreochromis niloticus) จากคลองน้ำเสียชุมชน อ. เมือง จ. มหาสารคาม จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น