ยินดีต้อนรับสู่ โฮมเพจ สัญชัย สันติเวส
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ English ]
                 
   
   
   
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย สันติเวส
การศึกษา
สถ.บ. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถ.ม. คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. ศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทำงาน

อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชี่ยวชาญ
งานออกแบบสถาปัตยกรรม
การออกแบบเพื่อทุกคนอย่างเสมอภาค
(Universal Design)
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนตาบอด
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม
ศิลปะของคนตาบอด การรับรู้ สีสัน
ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ บริษัท IA49 จำกัด
สถาปนิก บริษัท S&E System จำกัด
นักออกแบบกราฟิค ร้านเกียร์พรินท์ช็อป (เจ้าของ)
ติดต่อ
sanchai@kku.ac.th

http://www.ar7kku.com

  http://arch.kku.ac.th
   
 
 
           
           
  รางวัล [-] รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาการศึกษา ประจำปี 2560 (หัวหน้าโครงการ)
[-] รางวัลเกียรติยศงานวิจัยเด่น สกว. ด้านสาธารณะ ประจำปี 2559 (หัวหน้าโครงการ)
[-] รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนานักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการ ประจำปี 2559
[-] รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น สาขาการศึกษา ประจำปี 2557
[-] รางวัลวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่นจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์" ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
บทความ [-] สัญชัย สันติเวส และ นิธิวดี ทองป้อง. (2560). บทความวิชาการ: Veridian e-journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, (กันยายน-ธันวาคม), 2560. "ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการที่ถูกออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในที่สาธารณะ".
[-] อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย, สัญชัย สันติเวส [ผู้แต่งร่วม] และ นิธิวดี ทองป้อง. (2560). บทความวิชาการ: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, (มกราคม-มีนาคม) 2560. "จิตวิทยาสีกับห้องเรียน BBL".
[-] สัญชัย สันติเวส. (2558). บทความวิชาการ: Veridian e-journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, (กันยายน-ธันวาคม), 2558. “แนวทางการออกแบบเรือนพยาบาลสำหรับคนพิการ : กรณีศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”.
[-] Sanchai Santiwes. (2015). Research Article: Veridian e-journal, Vol.8, No.4, (January-June), International, 2015. “The Blind and the Model of Architecture Touching”.
[-] สัญชัย สันติเวส. (2557). บทความวิจัย: วารสารวิชาการปีที่ 13 ปี 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "การรับรู้ที่ว่างและสภาพแวดล้อมโดยการแสดงออกผ่านทางการวาดภาพระบายสีของคนตาบอด"
[-] Sanchai Santiwes. (2014). Article: Veridian e-journal, Vol.7, No.4, (January-June), International, 2014. “Creativity of Arts and Design Using Color Schemes of Primary Colors Magenta, Cyan and Yellow”.
[-] Sanchai Santiwes. (2013). Research Article: SUJSSHA Journal, Vol.13, No.1, 2013. "Impression and Satisfaction of Color Perception of Painting Art Figures Utilizing Sound Pitches Through Touch-Screen Device for The Congenital Totally Blind".
[-] Sanchai Santiwes. (2012). Research Article: Veridian e-journal, Vol.5, 2012. "The Art of Drawing and Painting with the Original Through Touch-Screen Monitorby The Congenital Totally Blind".
[-] Sanchai Santiwes. (2011). Research Article and International Conference: Burapha Arts Journal Special Issue: November 2011, Burapha University, Thailand, 2011. "Color Perception of Visual Art Painting Utilizing Sound for the Totally Blind".
งานวิชาการ [-] นิธิวดี ทองป้อง, สัญชัย สันติเวส [ผู้แต่งร่วม] และคณะ. (2561). นำเสนอบทความ : งานประชุมวิชาการทางการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "สื่อการสอนวิชาทัศนศิลป์กับนักเรียนตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิด: กรณีศึกษา หุ่นจำลองพระปรางค์สามยอด"
[-] นิธิวดี ทองป้อง และ สัญชัย สันติเวส [ผู้แต่งร่วม]. (2560). นำเสนอโปสเตอร์ : งานประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom to the Future ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "การนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับคนตาบอด : กรณีศึกษา หอพักชาย 2 ชั้น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น".
[-] สัญชัย สันติเวส และคณะ. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : หัวหน้าโครงการวิจัย RDG5740011 “การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” สนับสนุนโดยทุนมุ่งเป้า วช. และ สกว. ปี พ.ศ. 2557.
[-] สัญชัย สันติเวส และ นิธิวดี ทองป้อง. (2559). นำเสนอโปสเตอร์ : งานประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม VERNAC-BEF 2016 ณ โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น, "หุ่นจำลองพระปรางค์สามยอดกับนักเรียนตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิด".
[-] Sanchai Santiwes. (2015). Exhibition: Silpakorn University Art Center, Wangthapr, Thailand., 2nd The International Creative Art Disseminating 2015 (ICAD2).
[-] Sanchai Santiwes. (2014). Exhibition: Silpakorn University Art Center, Wangthapr, Thailand., 1st The International Creative Art Disseminating 2014 (ICAD).
[-] สัญชัย สันติเวส. (2555). วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (นานาชาติ): มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2555,
"การรับรู้สีสันของภาพศิลปะและการแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสี
โดยใช้ระดับของเสียงสำหรับคนตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิด" (ภาษาอังกฤษ),
[Sanchai Santiwes. (2012). Color Perception of Artistic Expression from Drawing and Painting by Utilizing Sound Pitches for the Congenital Blind.
]
[-] สัญชัย สันติเวส. (2555). แสดงผลงาน: Heptagon: Seven Corners, Seven Ideas. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. "Visual Arts for the Blind".
[-] สัญชัย สันติเวส. (2546). วิทยานิพนธ์ปริญญาโท: "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสี
และกำหนดอัตราส่วนผสมของสีในงานออกแบบสถาปัตยกรรม"
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ผลงาน [-] รวมผลงานเรียนปริญญาตรี สถ.บ.
[-] เวปศิษย์เก่า สถ. รุ่นที่ 7 มข. รุ่นที่ 31
เผยแพร่ [-] คู่มือการเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์สถาปัตยฯ ป.ตรี (พ.ศ. 2557)
สื่อการเรียนรู้ [-] เอกสารคำสอน: คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนองานสถาปัตยกรรม
[-] เอกสารคำสอน: คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
[-] เอกสารคำสอน: คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบ iD ขั้นสูง 807211