คณะกรรมการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

ทำเนียบคณะกรรมการ


รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์


ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม


อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์
ประธานหน่วยทันตกรรม


นางสาวชุลีพร  สุปัญญา
ผู้ประสานงาน