ประวัติความเป็นมา

 

          คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนทันตบุคลากรของประเทศ  การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์

หลักของคณะทันตแพทยศาสตร์  คณะฯได้ดำเนินการให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่

ชุมชนมา โดยตลอด   จวบจนปี พ.ศ. 2534   ได้เริ่มก่อตั้งโครงการทันตกรรม เคลื่อนที่ตามเบื้องพระยุคลบาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการอีสานเขียว  ในการจัดซื้อ รถยนต์  1  คัน  ซึ่งใช้บรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม และเก้าอี้สนาม เพื่อให้บริการ ด้านวิชาการและบริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือโดยหวังให้ครอบคลุมสู่ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลตลอดจนผู้ด้อยโอกาสของภูมิ

ภาคนี้ นับเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2534  เป็นต้นมา  ทางคณะฯ  ได้ดำเนินการออกหน่วย ทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน   โดยได้ให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกว่า 

 3,000   รายต่อปี   อาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์  บุคลากรต่าง ๆ ในคณะฯ รวมทั้งงบประมาณ จากเงินรายได้ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาได้ให้บริการในพื้นที่ต่างๆ เช่น   โรงเรียนการศึกษา คนตาบอด   สถานแรกรับเด็กชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานพินิจ คุ้มครองเด็ก และเยาวชน โรงเรียนมัธยมต่างๆ   ในเขตอำเภอเมือง   รวมทั้งประชาชน ที่อยู่ ในอำเภอ ต่าง ๆ  ของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง   ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การให้ บริการชุมชนและความทุกข์ยากของประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ดั่งที่องค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง เป็นห่วงประชาชนของพระองค์  จึงได้พยายามขยายขีดความ สามารถให้บริการแก่ ประชาชน ให้กว้างขวาง และเพิ่มความถี่ของการให้บริการมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบ สนองตามพระราชหฤทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    อนึ่ง   ในปี พ.ศ. 2538   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ  “ โครงการฉลองครองราชย์  50  ปี ร่วมสร้างชีวีให้ สดใส”   ซึ่งในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมอันได้แก่ การรณรงค์สวม หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์   การรณรงค์สุขภาพช่องปาก และให้บริการรักษา สุขภาพช่องปาก โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   และในโครงการดังกล่าวมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ให้ ความสนใจและเข้ารับบริการการ ตรวจรักษา  และร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน   841,821.68  บาท  (ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2539)   กอรปกับในปี  พ.ศ.  2540   คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งการให้บริการวิชาการและแก่สังคมได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้จัดซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ติดตั้งเครื่องมือทางทันตกรรม ที่สมบูรณ์ และ พร้อมในการให้การบริการ   อันจะทำให้งานด้านทันตกรรมเคลื่อนที่ดำเนิน ไปอย่างมี ประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ซึ่งเป็นประมุขที่ทรงเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่และสุขภาพของพสกนิกรชาวไทย   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ   50   ปี   ในปีพ.ศ.  2538    คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต จัดตั้งโครงการทันตกรรม พระราชทาน  เพื่อเป็นมหาสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกร     ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ   อีกทั้งกราบบังคมทูลถวายเงินบริจาคจำนวน  841,821.68  บาท เพื่อเป็นกองทุนในการจัดตั้งโครงการทันตกรรมพระราชทานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว  งานทันตกรรมพระราชทานได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2534  โดยได้รับความร่วมมือในการประสานงานและออกปฏิบัติงานจากอาจารย์  ทันตแพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์   และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ และนักศึกษา   รวมทั้งจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยดี มาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเนื่องใน วโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดให้มีหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่โดยวางแผน ให้บริการทันตกรรม และเวชกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล  โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 – 31 ธันวาคม 2549