ผู้ประสานงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

นางสาวชุลีพร สุปัญญา
ผู้ประสานงาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 043-009-700  ต่อ 45226