ยินดีต้อนรับสู่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตบุคลากรของประเทศ   การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน   เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของคณะทันตแพทยศาสตร์   คณะฯ ได้ดำเนินการให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ชุมชนมาโดยตลอด   จวบจนปี พ.ศ. 2534   ได้เริ่มก่อตั้ง โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ตามเบื้องพระยุคลบาท  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ อีสานเขียว  ในการจัดซื้อรถยนต์  1  คัน  ซึ่งใช้บรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม  และเก้าอี้สนาม เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหวัง ให้ครอบคลุมสู่ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลตลอดจนผู้ด้อยโอกาสของภูมิภาคนี้ นับเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2534   เป็นต้นมา   ทางคณะฯ  ได้ดำเนินการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็น ระยะเวลาติดต่อกัน   โดยได้ให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกว่า   3,000   รายต่อปี   อาศัยความร่วมมือ จากคณาจารย์  บุคลากรต่าง ๆ ในคณะฯ รวมทั้งงบประมาณจากเงินรายได้ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาได้ให้บริการ ในพื้นที่ต่างๆ เช่น   โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด   สถานแรกรับเด็กชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สถานพินิจคุ้มครองเด็ก และ เยาวชน โรงเรียนมัธยมต่างๆ   ในเขตอำเภอเมือง   รวมทั้งประชาชนที่อยู่ ในอำเภอต่าง ๆ  ของจังหวัด

ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง   ในการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการชุมชนและความทุกข์ยากของ ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ดั่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์  จึงได้พยายามขยายขีดความ สามารถให้บริการแก่ประชาชนให้กว้างขวางและเพิ่มความถี่ของการให้บริการมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบ

สนองตามพระราชหฤทัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2538   มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้จัดทำ  “ โครงการฉลองครองราชย์  50  ปี  ร่วมสร้างชีวีให้สดใส”   ซึ่งในโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมอันได้แก่ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์   การรณรงค์สุขภาพ ช่องปาก และให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากโดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชนในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ   และในโครงการดังกล่าวมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจ และเข้ารับบริการการ ตรวจรักษา  และร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน   841,821.68  บาท  (ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2539)   กอรปกับในปี  พ.ศ.  2540   คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งเป็นศูนย์กลาง แหล่งการให้บริการวิชาการและแก่สังคมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้จัดซื้อรถทันตกรรม

เคลื่อนที่ที่สมบูรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ทำฟัน และเครื่องมือทางทันตกรรมที่สมบูรณ์ในการให้การบริการ   อันจะ ทำให้งานด้านทันตกรรมเคลื่อนที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น ในวโรกาสที่พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเป็นประมุขที่ทรงเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่และสุขภาพของพสกนิกรชาวไทย

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ   50   ปี   ในปีพ.ศ.  2538    คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต  จัดตั้งโครงการทันตกรรมพระราชทาน    เพื่อเป็นมหาสิริมงคลแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกร      ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อีกทั้งกราบบังคมทูลถวายเงิน บริจาค จำนวน   841,821.68  บาท เพื่อเป็นกองทุนในการจัดตั้งโครงการ ทันตกรรมพระราชทานที่ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว งานทันตกรรมพระราชทานได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยได้้รับความร่วมมือในการประสานงานและออกปฏิบัติงานจาก อาจารย์  ทันตแพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์   และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ และนักศึกษา   รวมทั้งจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยดี มาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน