นักเรียนกลุ่มใดที่รู้ตัวว่าไม่ได้ทำแบบฝึกหัดมา หรือทำมาไม่ครบ 10 ข้อ จะถูกหักคะแนน
กลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นเว็บเนื่องจากตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ, link ไม่ได้ ,ไม่สวย, มีปัญหาเรื่องฟอนท์ ฯลฯ
Download
ตัวอย่าง Web M 4 วิชา ง 41102 การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
แนวข้อสอบปลายภาค ม.4 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ม.4/3
แบบฝึกหัดและเนื้อหาเรื่องข้อมูลและการจัดการข้อมูล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ม.4/1
สไลด์เรื่องข้อมูลและการจัดการข้อมูล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ม.4/4
รายละเอียดวิชาการเรียนวิชา ง 41102 คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ม.4/6
appserv-win32-2.5.1 ความรู้เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ ม.4/4
Turbo Pascal 1.5 For Win ความรู้เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ ม.4/1
mswlogo ความรู้เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเอร์ ม.4/6
Borland C++ ประวัติคอมพิวเตอร์ ม.4/3
เอกสารประกอบการสอนภาษาซี ระบบปฏิบัติการ ม.4/5
Crimson ระบบปฏิบัติการ ม.4/2
ตัวอย่าง ระบบปฏิบัติการ ม.4/2
work ระบบเครือข่าย ม.4/1
สไลด์เรื่องอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ม.4/6
แผน ม.1 ระบบเครือข่าย ม.4/2
ใบความรู้แบบสอบถามตอนที่2 จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ม.4/1
ตัวอย่างฐานข้อมูล จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ม.4/6
งานเรื่องแบบสอบถาม
งานExcel เรื่อง Function
งานExcel เรื่อง Graph
งานExcel เรื่อง การคำนวณ