รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2561

ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่ม
รับ
ค่าลงทะเบียน
คาบ
อาจารย์
เวลาเรียน
ม.0
ชน 041
ชุมนุม เกมส์วิทย์ for kids (นักเรียน ม.ต้น)
1
15
0
1
นายปริยพล คุนาชน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 042
ชุมนุม เด็กวัยใสใจพอเพียง (นักเรียน ม.ต้น)
1
21
0
1
นางสาวปาริชาติ นัติพันธ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 043
ชุมนุม โดรน Drone (นักเรียน ม.ต้น)
1
30
0
1
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 044
ชุมนุม บาสเกตบอล (นักเรียน ม.ต้น)
1
30
0
1
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 045
ชุมนุม GeoGebra โปรแกรมคณิตศาสตร์ (นักเรียน ม.ต้น)
1
15
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 045
ชุมนุม GeoGebra โปรแกรมคณิตศาสตร์ (นักเรียน ม.ต้น)
2
15
0
1
นางสาววิภารัตน์ บุญเขื่อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 046
ชุมนุมเทนนิส (นักเรียน ม.ต้น)
1
36
0
1
นายเจริญชัย ใจขาน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 047
ชุมนุม เกมส์ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
32
0
1
นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 048
ชุมนุม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
40
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 049
ชุมนุม สนุกกับ STEM (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
20
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 050
ชุมนุม สาธิตเดอะซีรี่ส์และการละคร (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
40
0
1
อ.สมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 051
ชุมนุม เต้นบาสโลบ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
21
0
1
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 052
ชุมนุม ห้องสมุด (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
24
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 053
ชุมนุม หมากรุก หมากฮอส chess checkers (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
36
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 054
ชุมนุม อนุรักษ์พืชพรรณไม้ไทย (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
30
0
1
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 055
ชุมนุม สาธิตรักการออม (ธนาคาร) (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
30
0
1
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 056
ชุมนุม A-Math & Sudoku (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
37
0
1
นายมงคล ประเสริฐสังฆ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 057
ชุมนุม คนชอบคณิตศาสตร์ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
37
0
1
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 058
ชุมนุม เรารักโรงเรียน (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
20
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 059
ชุมนุม สมองกลคนอัจฉริยะ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
11
0
1
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 059
ชุมนุม สมองกลคนอัจฉริยะ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
2
10
0
1
นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 059
ชุมนุม สมองกลคนอัจฉริยะ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
3
10
0
1
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 060
ชุมนุม ฟุตบอล (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
60
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 061
ชุมนุม Science Fiction บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
30
0
1
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 061
ชุมนุม Science Fiction หนังนิยายวิทยาศาสตร์ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
2
20
0
1
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 062
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย สภา 3 ฝ่าย (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
57
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 062
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย สภา 3 ฝ่าย (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
2
35
0
1
นายสังเวียน จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 063
ชุมนุม จรวดขวดน้ำ (นักเรียน ม.ปลาย)
1
15
0
1
นายสมศักดิ์ บุญพรม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 064
ชุมนุม English Dubbed Movies & Series (นักเรียน ม.ปลาย)
1
25
0
1
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 065
ชุมนุม เสริมความรู้และปฏิบัติการเคมี (นักเรียน ม.ปลาย)
1
10
0
1
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 066
ชุมนุม ชีววิทยาวิชาการ (สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ) (นักเรียน ม.ปลาย)
1
30
0
1
นายภัทรภณ เตืองพลกรัง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 067
ชุมนุม GeoGebra โปรแกรมคณิตศาสตร์ (นักเรียน ม.ปลาย)
1
15
0
1
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 067
ชุมนุม GeoGebra โปรแกรมคณิตศาสตร์ (นักเรียน ม.ปลาย)
2
15
0
1
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 068
ชุมนุม Recreation (นักเรียน ม.ปลาย)
1
15
0
1
นางนุจรี สุขเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 069
ชุมนุม ช่างในบ้าน (นักเรียน ม.ปลาย)
1
26
0
1
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 070
ชุมนุม วอลเลย์บอล (นักเรียน ม.ปลาย)
1
35
0
1
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 071
ชุมนุม รักษ์ไทย (นักเรียน ม.ปลาย)
1
10
0
1
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 072
ชุมนุม แนะแนว (นักเรียน ม.6)
1
33
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 073
ชุมนุม นักอ่าน (นักเรียน ม.6)
1
16
0
1
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 074
ชุมนุม Reading Club (นักเรียน ม.6)
1
12
0
1
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 075
ชุมนุม วงโยธวาทิต (เฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิต)
1
87
0
1
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 076
ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่น (นักเรียน ม.ต้น)
1
25
0
1
นางสาวธนพร ศรีสมุดคำ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 077
ชุมนุม เซปัคตะกร้อ (นักเรียน ม.ปลายชาย)
1
20
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 078
ชุมนุม Satit Hot Film (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
20
0
1
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 079
ชุมนุม อาหารและโภชนาการ (นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
20
0
1
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 080
ชุมนุม ช่างทั่วไป (นักเรียน ม.ปลาย)
1
40
0
1
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 081
ชุมนุม คณิตฮาร์ดคอร์ (นักเรียน ม.ปลาย)
1
30
0
1
นายนนทิช กุลวิเศษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.1
ง 20221
ช่างเขียนตัวอักษร
1
37
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
ง 20268
การเลี้ยงปลาสวยงาม
1
30
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20211
ซอฟท์บอล
1
30
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20214
ฟุตซอล
1
30
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20221
เทนนิส 2
1
30
0
2
นายเจริญชัย ใจขาน วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.2
ง 20244
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก
1
30
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20211
ซอฟท์บอล
1
30
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20215
บาสเกตบอล
1
30
0
2
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20223
เทนนิส 4
1
40
0
2
นายเจริญชัย ใจขาน วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
ว 20203
ปฏิบัติการศึกษาเซลล์เบื้องต้น
1
30
0
2
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20222
งานเขียนแบบ
1
30
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20244
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก
1
30
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
พ 20201
เบสบอล
1
30
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
พ 20203
ฟุตบอล
1
40
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ศ 20203
สร้างสรรค์สีโปสเตอร์
1
30
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
อ 20208
ภาษาอังกฤษผ่านเพลงและภาพยนตร์
1
30
0
2
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1
40
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันพุธคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2
35
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
3
35
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กรวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 31102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1
35
0
4
นายนนทิช กุลวิเศษ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.4
ค 31102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
2
35
0
4
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.4
ค 31102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
3
35
0
4
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.4
ค 31102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (เฉพาะนักเรียนสายศิลป์)
4
35
0
4
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.4
ง 30221
งานช่างเบื้องต้น
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30230
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30243
การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
1
35
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30280
การเพาะเห็ด
1
35
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 31255
เทคโนโลยีกับการถ่ายภาพ
1
35
0
3
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
จ 30202
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
1
35
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ญ 30202
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
1
35
0
2
นางสาวธนพร ศรีสมุดคำ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
1
35
0
2
นางศศิ พันธไชยวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
1
40
0
4
นายกำพล ศิริชา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
2
35
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้ายวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
3
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
4
35
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
1
40
0
4
นายพลากร คำขวาวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
2
35
0
4
นายพลากร คำขวา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31221
เคมี 1
3
35
0
4
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
1
40
0
3
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
2
35
0
3
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
3
35
0
3
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ส 31223
พลเมืองดี
1
35
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
อ 30209
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
1
35
0
2
Mabel วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
1
99
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
3
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1
99
0
3
นางนิตยา โชติการณ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2
99
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
3
99
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1
ม.5
ง 30206
การจัดสวนถาด
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ง 30222
ช่างประดับกระจก
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30224
งานช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ง 30243
การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2
ม.5
ง 30249
มัลติมีเดีย
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30263
ช่างบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
จ 30204
ภาษาจีนพื้นฐาน 4
1
99
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ญ 30204
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4
1
99
0
2
นางสาวธนพร ศรีสมุดคำ วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
1
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
พ 30218
วอลเลย์บอล
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 30202
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
1
99
0
2
นางกอบพร อินทรตั้ง วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 30207
ท้องฟ้าและดาราศาสตร์
1
99
0
2
นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
1
99
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
2
99
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
3
99
0
4
นายสมศักดิ์ บุญพรม วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
1
99
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
2
99
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
3
99
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
1
99
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
2
99
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
3
99
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30204
ทฤษฎีดนตรีสากล
1
99
0
2
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ศ 30205
วาดเส้นสร้างสรรค์
1
99
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ส 32223
พลเมืองดี
1
99
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
อ 30201
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1
99
0
2
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
อ 30204
ภาษาอังกฤษเพื่อการเพลิดเพลิน
1
99
0
2
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
อ 30206
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1
99
0
2
Miguel วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
อ 30213
ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ 2
1
99
0
2
นางประภาพร อุดมเสียง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30205
การจัดสวนแก้ว
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
2
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
2
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
2
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30254
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลงานที่เป็นพอร์ตโฟลิโอ(Portfolio)
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
1
99
0
1
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
2
99
0
1
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
3
99
0
1
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
4
99
0
1
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
5
99
0
1
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
6
99
0
1
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
จ 30206
ภาษาจีนพื้นฐาน 6
1
99
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ญ 30201
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
1
99
0
2
นางสาวธนพร ศรีสมุดคำ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ญ 30206
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6
1
99
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ท 30205
วรรณกรรมกับวิถีไทย
1
99
0
2
ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล วันศุกร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ท 30210
ภาษากับวัฒนธรรม
1
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
น 30201
จิตวิทยาวัยรุ่น
1
99
0
2
นางผาณิต จรเกษ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30205
มวยไทย
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30207
แบดมินตัน
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30210
เทเบิลเทนนิส
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30213
เซปัคตะกร้อ
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30214
ฟุตซอล
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30216
นันทนาการ
1
99
0
2
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันศุกร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
พ 30217
กิจกรรมสำรวจทางกาย
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30218
วอลเลย์บอล
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
1
99
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33225
เคมี 5
1
99
0
4
นายดวง สัจจโภชน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33245
ชีววิทยา 5
1
99
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ส 33225
การเมืองการปกครองไทย
1
99
0
2
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33225
การเมืองการปกครองไทย
2
99
0
2
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
1
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ส 33226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
2
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
อ 30206
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1
99
0
2
Ms.Jane วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
อ 30217
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 2
1
99
0
2
นางนุจรี สุขเกษม วันศุกร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
อ 30217
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 2
2
99
0
2
นางนุจรี สุขเกษม วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
อ 30225
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 3
1
99
0
2
นางนุจรี สุขเกษม วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6