รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2560

ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่ม
รับ
ค่าลงทะเบียน
คาบ
อาจารย์
เวลาเรียน
ม.0
ชน 926
ชุมนุม โครงงานทางคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
1
99
0
1
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 926
ชุมนุม โครงงานทางคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
2
99
0
1
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 927
ชุมนุม A-Math ม.ต้น
1
99
0
1
นายมงคล ประเสริฐสังฆ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 927
ชุมนุม A-Math ม.ปลาย
2
99
0
1
นางสาวทัศนพร ราษฎร์เหนือ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 927
ชุมนุม A-Math ม.ต้น
3
99
0
1
นายศรายุทธ์ บัวหลวง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 928
ชุมนุม อนุรักษ์ไทย ม.ต้น
1
99
0
1
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 928
ชุมนุม อนุรักษ์ไทย ม.ต้น
2
99
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 928
ชุมนุม อนุรักษ์ไทย ม.ต้น
3
99
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 929
ชุมนุม ฟุตบอล(ม.ต้น,ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 930
ชุมนุม เกษตร ม.ต้น
1
99
0
1
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 931
ชุมนุม วอลเลย์บอล ม.ปลาย
1
99
0
1
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 932
ชุมนุม เซปัคตะกร้อชาย ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 933
ชุมนุม รักษ์ไทย ม.ปลาย
1
99
0
1
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 934
ชุมนุม จรวดขวดนำ้ ม.ปลาย
1
99
0
1
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 934
ชุมนุม จรวดขวดนำ้ ม.ต้น ม.ปลาย
2
99
0
1
นายสมศักดิ์ บุญพรม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 934
ชุมนุม จรวดขวดนำ้ ม.ต้น
3
99
0
1
นายกำพล ศิริชา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 935
โครงงานวิทยาศาสตร์
1
99
0
1
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 936
ชุมนุม ศิลปะการพูดและการแสดง ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 937
ชุมนุม Recreation ม.ปลาย
1
99
0
1
นางนุจรี สุขเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 938
ชุมนุม English in Fashion Industry ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 939
ชุมนุม ซอฟท์บอล-เบสบอล(ม.ต้น 20 คน และ ม.ปลาย 20 คน)
1
99
0
1
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 940
ชุมนุม Crossword Club ม.ต้น
1
99
0
1
Rechel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 941
ชุมนุม ชีววิทยา ม.ปลาย
1
99
0
1
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 942
ชุมนุม คนรักคณิต ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 943
ชุมนุม เต้นบาสโลบ ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 944
ชุมนุม ช่างในบ้าน ม.ปลาย
1
99
0
1
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 945
ชุมนุม หมากกระดาน ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 946
ชุมนุม บาสเกตบอล ม.ต้น
1
99
0
1
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 947
ชุมนุม ห้องสมุด ม.ต้น
1
99
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 948
ชุมนุม พับเครื่องบินกระดาษ ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 949
ชุมนุม สาธิตรักการออม ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 950
ชุมนุม นักสืบน้อย Little Spy (ม.ต้น)
1
99
0
1
นางสาววัชราภรณ์ บัวนิล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 951
ชุมนุม แนะแนว ม.6
1
99
0
1
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 952
ชุมนุม การออม(สลากออมสิน)ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 953
ุชุมนุม ดนตรีไทย ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 954
ชุมนุม เทนนิส ม.ต้น
1
99
0
1
นายเจริญชัย ใจขาน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 955
ชุมนุม กอล์ฟ ม.ปลาย (นักเรียนต้องมีอุปกรณ์กอล์ฟและนำติดตัวมาทุกคาบ)
1
99
0
1
ผศ.กลมเกลียว มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 955
ชุมนุม กอล์ฟ ม.ปลาย (นักเรียนต้องมีอุปกรณ์กอล์ฟและนำติดตัวมาทุกคาบ)
2
99
0
1
นางเมตตา มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 956
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน)
1
99
0
1
นายสังเวียน จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 956
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน)
2
99
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 957
ชุมนุม วงโยธวาทิต
1
99
0
1
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 958
ชุมนุม เด็กสาธิต คนวิทย์ จิตสาธารณะ (ม.ต้น ม.ปลาย)
1
99
0
1
นางกมลวรรณพร สิงหามาตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 958
ชุมนุม เด็กสาธิต คนวิทย์ จิตสาธารณะ (ม.ต้น ม.ปลาย)
2
99
0
1
นายปริยพล คุนาชน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 959
ชุมนุม ช่างทั่วไป ม.ต้น
1
99
0
1
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 960
ชุมนุม คณิตศาสตร์ประยุก ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 960
ชุมนุม คณิตศาสตร์ประยุก ม.ต้น ม.ปลาย
2
99
0
1
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 961
ชุมนุม ศิลปะ ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นายดิเรก คุณพิโน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 962
ชุมนุม เกมวิทย์คิดสนุก ม.ปลาย
1
99
0
1
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 963
ชุมนุม English Club ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
Miguel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 963
ชุมนุม English Club ม.ต้น ม.ปลาย
2
99
0
1
Ms.Jane วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 963
ชุมนุม English Club ม.ต้น ม.ปลาย
3
99
0
1
Mabel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 964
ชุมนุม ภาษาจีน
1
99
0
1
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 965
ชุมนุม English Dubbed Series and Movies ม.ปลาย
1
99
0
1
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 966
ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่น ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 967
ชุมนุม แนะแนว ม.ปลาย(รับเฉพาะนักเรียนที่ได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนไว้แล้วเท่านั้น)
1
99
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 968
ชุมนุม เสียงตามสาย ม.ต้น ม.ปลาย
1
99
0
1
อ.เกรียง นาค-อก วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 969
ชุมนุม เกมส์
1
99
0
1
นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 969
ชุมนุม เกมส์
2
99
0
1
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 970
ชุมนุม จิตอาสา
1
99
0
1
นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.1
ง 20242
การนำเสนองาน
1
99
0
2
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
ง 20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
ง 20268
การเลี้ยงปลาสวยงาม
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20211
ซอฟท์บอล
1
99
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20214
ฟุตซอล
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20221
เทนนิส 2
1
99
0
2
นายเจริญชัย ใจขาน วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.2
ง 20221
ช่างเขียนตัวอักษร
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
ง 20242
การนำเสนองาน
1
99
0
2
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
ง 20244
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20211
ซอฟท์บอล
1
99
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20215
บาสเกตบอล
1
99
0
2
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20223
เทนนิส 4
1
99
0
2
นายเจริญชัย ใจขาน วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20222
งานเขียนแบบ
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20244
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
พ 20201
เบสบอล
1
99
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
พ 20203
ฟุตบอล
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ศ 20203
สร้างสรรค์สีโปสเตอร์
1
99
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันพุธคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
3
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้องวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30221
งานช่างเบื้องต้น
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30230
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30230
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
2
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ง 30241
การสร้าง Home Page
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30243
การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ง 30249
มัลติมีเดีย
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ง 30249
มัลติมีเดีย
2
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้าวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.4
ง 30283
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
จ 30202
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
1
99
0
2
Liu Yafei วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ญ 30202
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
1
99
0
2
Hiroka วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
1
99
0
4
นายกำพล ศิริชา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
2
99
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้ายวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
3
99
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
1
99
0
4
นายพลากร คำขวาวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
2
99
0
4
นายพลากร คำขวา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31221
เคมี 1
3
99
0
4
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
1
99
0
3
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
2
99
0
3
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
3
99
0
3
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ส 31221
วิถีประชาธิปไตย
1
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์วันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.4
ส 31222
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1
99
0
2
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
อ 30201
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1
99
0
2
นางพรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
อ 30226
ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน4
1
99
0
2
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
1
99
0
3
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2
99
0
3
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
3
99
0
3
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
3
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1
ม.5
ง 30222
ช่างประดับกระจก
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30224
งานช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30243
การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30249
มัลติมีเดีย
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30249
มัลติมีเดีย
2
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2
ม.5
ง 30263
ช่างบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
จ 30204
ภาษาจีนพื้นฐาน 4
1
99
0
2
Maxiaoyu วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ญ 30204
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4
1
99
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ท 30204
วรรณกรรมพื้นบ้าน
1
99
0
2
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
1
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
2
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
พ 30207
แบดมินตัน
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2
ม.5
พ 30210
เทเบิลเทนนิส
1
35
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 30202
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
1
99
0
2
นางกอบพร อินทรตั้ง วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
1
99
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
2
99
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
3
99
0
4
นายสมศักดิ์ บุญพรม วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32223
เคมี 3
1
99
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
2
99
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
3
99
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
1
99
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
2
99
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
3
99
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ส 32241
การเงินการธนาคารและการคลัง
1
99
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ส 32261
อารยธรรม(ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก)
1
99
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ส 32261
อารยธรรม(ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก)
2
99
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ส 32281
ภูมิศาสตร์กายภาพ
1
99
0
2
อาจารย์ใหม่สังคม วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ส 32281
ภูมิศาสตร์กายภาพ
2
99
0
2
อาจารย์ใหม่สังคม วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.5
อ 30213
ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ 2
1
99
0
2
นายพงษ์เทพ ตรีเดช วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
อ 30219
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 1
1
99
0
2
นายพงษ์เทพ ตรีเดช วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
อ 30227
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
1
99
0
2
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ง 30205
การจัดสวนแก้ว
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
2
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
2
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
2
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ง 30249
มัลติมีเดีย
1
99
0
2
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30251
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30254
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลงานที่เป็นพอร์ตโฟลิโอ(Portfolio)
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
1
99
0
1
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
2
99
0
1
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
3
99
0
1
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
4
99
0
1
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
5
99
0
1
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
6
99
0
1
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 33102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปฏิบัติงานอาชีพ)
7
99
0
1
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5
ม.6
จ 30206
ภาษาจีนพื้นฐาน 6
1
99
0
2
Liu Yafei วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ญ 30201
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
1
99
0
2
Hiroka วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ญ 30206
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6
1
99
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ท 30205
วรรณกรรมกับวิถีไทย
1
99
0
2
ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ท 30205
วรรณกรรมกับวิถีไทย
2
99
0
2
ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ท 30210
ภาษากับวัฒนธรรม
1
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ท 30217
สัมมนาภาษาไทย 1
1
99
0
2
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันศุกร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
น 30201
จิตวิทยาวัยรุ่น
1
99
0
2
นางผาณิต จรเกษ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
น 30202
มนุษย์สัมพันธ์
1
99
0
2
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30205
มวยไทย
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30207
แบดมินตัน
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30208
จักรยาน
1
99
0
2
ผศ.กลมเกลียว มาเวียง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30213
เซปัคตะกร้อ
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันศุกร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
พ 30216
นันทนาการ
1
99
0
2
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันศุกร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
พ 30218
วอลเลย์บอล
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
1
99
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33225
เคมี 5
1
99
0
4
นายดวง สัจจโภชน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33245
ชีววิทยา 5
1
99
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ศ 30211
สังคีตนิยม
1
99
0
2
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ศ 30212
กรเขียนทัศนียภาพ
1
99
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 32261
อารยธรรม(ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก)
1
99
0
2
นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33221
อาเซียนศึกษา
1
99
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33225
การเมืองการปกครองไทย
1
99
0
2
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33225
การเมืองการปกครองไทย
2
99
0
2
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
1
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
อ 30216
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 1
1
99
0
2
นางนุจรี สุขเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
อ 30228
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
1
99
0
2
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
อ 30228
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
2
99
0
2
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4