รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2560

ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่ม
รับ
ค่าลงทะเบียน
คาบ
อาจารย์
เวลาเรียน
ม.0
ชน 887
ชุมนุม รักษาดินแดน(รด.)ม.ปลาย
1
99
0
1
นายสังเวียน จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 887
ชุมนุม รักษาดินแดน(รด.)ม.ปลาย
2
99
0
1
ผศ.กลมเกลียว มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 888
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน)
1
99
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 889
ชุมนุม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
1
99
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 889
ชุมนุม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
2
99
0
1
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 889
ชุมนุม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
3
99
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 890
ชุมนุม เกษตร ม.ต้น
1
99
0
1
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 891
ชุมนุม อ.ส.ม. น้อย (งานพยาบาล)
1
99
0
1
นางสุธรรมมา ตินตะรสาละ ณราชสีมา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 892
ชุมนุม ชีววิทยา ม.ปลาย
1
99
0
1
อ.ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 893
ชุมนุม Math for Ent. ม.ปลาย
1
99
0
1
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 894
ชุมนุม นักอ่าน(ม.6)
1
99
0
1
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 895
ชุมนุม English Dubbed Series/Movies ม.ปลาย
1
99
0
1
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 896
ชุมนุม วอลเลย์บอล
1
99
0
1
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 896
ชุมนุม วอลเลย์บอล
2
35
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 897
ชุมนุม สาธิตรักการออม
1
99
0
1
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 898
ชุมนุม ห้องสมุด ม.ต้น
1
99
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 899
ชุมนุม การออม(สลากออมสิน)
1
99
0
1
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 900
ชุมนุม คนจ้องคน(People watching) ม.ต้น
1
99
0
1
นางสาววัชราภรณ์ บัวนิล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 901
ชุมนุม รักษ์ไทย ม.ปลาย
1
99
0
1
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 902
ชุมนุม นาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย
1
99
0
1
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 903
ชุมนุม ดนตรีสากล
1
99
0
1
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 904
ชุมนุม วงโยธวาทิต(ดุริยางค์และผู้สนใจ)
1
99
0
1
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 905
ชุมนุม ศิลปะ
1
99
0
1
นายดิเรก คุณพิโน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 906
ชุมนุม หมากรุกและหมากฮอส ม.ต้น
1
99
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 906
ชุมนุม หมากรุกและหมากฮอส ม.ปลาย
2
99
0
1
Steve วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 907
ชุมนุม SATIT MATH ม.ต้น
1
99
0
1
นายมงคล ประเสริฐสังฆ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 908
ชุมนุม ช่างในบ้าน
1
99
0
1
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 908
ชุมนุม ช่างในบ้าน
2
99
0
1
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 909
ชุมนุม รักการอ่าน ม.ต้น
1
99
0
1
ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 910
ชุมนุม ซอฟท์บอล-เบสบอล(ม.ต้น 20 คน และ ม.ปลาย 20 คน)
1
99
0
1
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 911
ชุมนุม ทักษะทางคณิตศาสตร์
1
99
0
1
นายศรายุทธ์ บัวหลวง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 912
ชุมนุม English Gag ม.ปลาย
1
99
0
1
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 913
ชุมนุม Recreation Club ม.ปลาย
1
99
0
1
นางนุจรี สุขเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 914
ชุมนุม แนะแนว ม.6
1
99
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 915
ชุมนุม บาสเกตบอล ม.ต้น
1
99
0
1
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 916
ชุมนุม เทนนิส ม.ต้น
1
99
0
1
นายเจริญชัย ใจขาน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 917
ชุมนุม เซปัคตะกร้อ
1
99
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 918
ชุมนุม เต้นบาสโลบ
1
99
0
1
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 919
ชุมนุม แนะแนว ม.6
1
99
0
1
ผศ.รัชเนศ ธนทวีวรกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 920
ชุมนุม Reading Fictions ม.ปลาย
1
99
0
1
นางชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 921
ชุมนุม การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้นและม.ปลาย
1
99
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 922
ชุมนุม ฟุตบอล(ม.ต้น,ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 923
ชุมนุม เกมส์
1
99
0
1
นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 923
ชุมนุม เกมส์
2
99
0
1
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 924
ชุมนุม เคมี ม.ปลาย
1
99
0
1
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 925
ชุมนุม ฟิสิกส์ ม.ปลาย
1
99
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.1
ง 20244
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก
1
99
0
2
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.1
ง 20268
การเลี้ยงปลาสวยงาม
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20201
เบสบอล
1
99
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20220
เทนนิส 1
1
99
0
2
นายเจริญชัย ใจขาน วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.1
ส 21261
ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญ
1
99
0
2
นายสังเวียน จรเกษ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.2
ง 20221
ช่างเขียนตัวอักษร
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.2
ง 20268
การเลี้ยงปลาสวยงาม
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.2
พ 20211
ซอฟท์บอล
1
99
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.2
พ 20222
เทนนิส 3
1
99
0
2
นายเจริญชัย ใจขาน วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.2
ศ 20203
สร้างสรรค์สีโปสเตอร์
1
99
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
ง 20222
งานเขียนแบบ
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20246
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.3
พ 20201
เบสบอล
1
99
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.3
พ 20208
จักรยาน
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1
99
0
3
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2
99
0
3
นายศรายุทธ์ บัวหลวง วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
3
99
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7
ม.4
ง 30221
งานช่างเบื้องต้น
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ง 30230
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7
ม.4
ง 30241
การสร้าง Home Page
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ง 30241
การสร้าง Home Page
2
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ง 30280
การเพาะเห็ด
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันศุกร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7
ม.4
ง 30281
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเชิงเศรษฐกิจ
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
จ 30201
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
1
99
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7
ม.4
ญ 30201
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
1
99
0
2
Hiroka วันศุกร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7
ม.4
ศ 30204
ทฤษฎีดนตรีสากล
1
99
0
2
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ส 31221
วิถีประชาธิปไตย
1
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ส 31221
วิถีประชาธิปไตย
2
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7
ม.4
ส 31222
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1
99
0
2
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1
99
0
3
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2
99
0
3
นายฤทธิไกร โคตรนาราวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
3
99
0
3
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ง 30206
การจัดสวนถาด
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.5
ง 30222
ช่างประดับกระจก
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ง 30263
ช่างบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทองวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ง 30283
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
จ 30203
ภาษาจีนพื้นฐาน 3
1
99
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ญ 30203
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3
1
99
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ท 30204
วรรณกรรมพื้นบ้าน
1
99
0
2
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
1
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.5
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
2
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
น 30201
จิตวิทยาวัยรุ่น
1
99
0
2
นางผาณิต จรเกษ วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
น 30202
มนุษย์สัมพันธ์
1
99
0
2
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.5
ว 30201
ชีวิตและวิวัฒนาการ
1
99
0
2
นางกอบพร อินทรตั้ง วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 30203
สารเคมีในชีวิตประจำวัน
1
99
0
2
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.5
ว 30204
กลศาสตร์เบื้องต้น
1
99
0
2
นายกำพล ศิริชา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
1
99
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้ายวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
2
99
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
3
99
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32222
เคมี 2
1
99
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32222
เคมี 2
2
99
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32222
เคมี 2
3
99
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
1
99
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
2
99
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
3
99
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30205
วาดเส้นสร้างสรรค์
1
99
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.5
ศ 30207
ปฏิบัติดนตรีสากล
1
99
0
2
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ส 32241
การเงินการธนาคารและการคลัง
1
99
0
2
อาจารย์ใหม่สังคม วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ส 32241
การเงินการธนาคารและการคลัง
2
99
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษาวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ส 32283
โลกร่วมสมัย
1
99
0
2
อาจารย์ใหม่สังคม วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ค 30206
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
1
99
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3
ม.6
ง 30205
การจัดสวนแก้ว
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30205
การจัดสวนแก้ว
2
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ง 30235
ช่างเขียนแบบเทคนิค
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 7
ม.6
ง 30248
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก
1
99
0
2
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30249
มัลติมีเดีย
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30251
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
1
99
0
2
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.6
ง 30254
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลงานที่เป็นพอร์ตโฟลิโอ
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30254
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลงานที่เป็นพอร์ตโฟลิโอ
2
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 7
ม.6
ง 30280
การเพาะเห็ด
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30281
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเชิงเศรษฐกิจ
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30283
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดาวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
จ 30205
ภาษาจีนพื้นฐาน 5
1
99
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ญ 30205
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 5
1
99
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ญ 30205
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 5
2
99
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ท 30205
วรรณกรรมกับวิถีไทย
1
99
0
2
ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ท 30205
วรรณกรรมกับวิถีไทย
2
99
0
2
ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 7
ม.6
ท 30210
ภาษากับวัฒนธรรม
1
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
น 30201
จิตวิทยาวัยรุ่น
1
99
0
2
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
น 30201
จิตวิทยาวัยรุ่น
2
99
0
2
นางผาณิต จรเกษ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
น 30202
มนุษย์สัมพันธ์
1
99
0
2
นางสาวภนิดา ภู่โตนนาวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
น 30202
มนุษย์สัมพันธ์
2
99
0
2
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
น 30203
ทักษะชีวิต
1
99
0
2
ผศ.รัชเนศ ธนทวีวรกุล วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30205
มวยไทย
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30207
แบดมินตัน
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
พ 30208
จักรยาน
1
99
0
2
ผศ.กลมเกลียว มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30208
จักรยาน
2
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30210
เทเบิลเทนนิส
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.6
พ 30216
นันทนาการ
1
99
0
2
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30216
นันทนาการ
2
99
0
2
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่ายวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33204
ฟิสิกส์ 4
1
99
0
4
นายสมศักดิ์ บุญพรมวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33224
เคมี 4
1
99
0
3
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33244
ชีววิทยา 4
1
99
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33221
เอเชียศึกษา 1
1
99
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 7
ม.6
ส 33225
การเมืองการปกครองไทย
1
99
0
2
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ส 33225
การเมืองการปกครองไทย
2
99
0
2
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 3
ม.6
ส 33226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
1
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ส 33226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
2
99
0
2
นางสาวลัดดาวัลย์ สีพาชัย วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
อ 30206
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1
99
0
2
Miguel วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
อ 30206
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
2
99
0
2
Ms.Jane วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
อ 30209
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
1
99
0
2
Mabel วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6