รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่ม
รับ
ค่าลงทะเบียน
คาบ
อาจารย์
เวลาเรียน
ม.0
ชน 301
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย (หัวหน้าห้อง ม.1, ม.2, ม.3 และตุลาการ ม.ต้น)
1
30
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 302
ชุมนุม จรวดขวดน้ำ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
11
0
1
นายสมศักดิ์ บุญพรม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 303
ชุมนุม Math Life รับเฉพาะม.ต้น
1
27
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 304
ชุมนุม คนชอบคณิตศาสตร์ รับเฉพาะม.ต้น
1
21
0
1
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 305
ชุมนุม A-Math รับเฉพาะม.ต้น
1
35
0
1
นายมงคล ประเสริฐสังฆ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 306
ชุมนุม สังคมฯ เพชรยอด รับเฉพาะม.ต้น
1
30
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 307
ชุมนุม สิ่งแวดล้อม รับเฉพาะม.ต้น
1
22
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 308
ชุมนุม ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน รับเฉพาะม.ต้น
1
11
0
1
นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 309
ชุมนุม การออม (สลากออมสิน) รับเฉพาะม.ต้น
1
30
0
1
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 310
ชุมนุม ห้องสมุด รับเฉพาะม.ต้น
1
15
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 311
ชุมนุม ภาษาไทยสร้างสรรค์ รับเฉพาะม.ต้น
1
10
0
1
นางชญานิศวร์ หลานวงษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 312
ชุมนุม Satit Interact Club รับเฉพาะม.ต้น
1
10
0
1
Ms.Dorcus Tushemereirwe วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 313
ชุมนุม Crossword Club รับเฉพาะม.ต้น
1
15
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 314
ชุมนุม STEM เพื่อชีวิต รับเฉพาะม.ต้น
1
10
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 315
ชุมนุม ดนตรีไทย รับเฉพาะม.ต้น
1
10
0
1
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 316
ชุมนุม การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเกษตร รับเฉพาะม.ต้น
1
10
0
1
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 317
ชุมนุม ศูนย์รวมผู้มีความสามารถหลากหลาย Expert 2020 รับเฉพาะม.ต้น
1
30
0
1
อ.สมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 318
ชุมนุม การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเฉพาะ ม.1
1
10
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 318
ชุมนุม การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเฉพาะ ม.2
2
10
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 318
ชุมนุม การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเฉพาะ ม.3
3
10
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 319
ชุมนุม ทำกินทำเล่น รับเฉพาะม.ต้น
1
10
0
1
นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 320
ชุมนุม วงโยธวาทิต รับเฉพาะม.ต้น
1
25
0
1
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 321
ชุมนุม เคมีในชีวิตประจำวัน รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 322
ชุมนุม ฟุตบอล รับเฉพาะ ม.ต้น
1
65
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 323
ชุมนุม บาสเกตบอล รับเฉพาะ ม.ต้น
1
55
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 324
ชุมนุม เทเบิลเทนนิส รับเฉพาะ ม.ต้น
1
53
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 325
ชุมนุม วอลเลย์บอล รับเฉพาะ ม.ต้น
1
53
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 326
ชุมนุม Sci Film ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
1
20
0
1
อาจารย์คุณากร ถึงนามลี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 401
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย (หัวหน้าห้อง ม.4,ม.5,ม.6 และตุลาการ ม.ปลาย)
1
24
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 402
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียนฝ่ายบริหาร) รับเฉพาะม.ปลาย
1
55
0
1
นางสาววิภารัตน์ บุญเขื่อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 403
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 รับเฉพาะม.ปลาย
1
100
0
1
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 403
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 รับเฉพาะม.ปลาย
2
100
0
1
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 403
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 รับเฉพาะม.ปลาย
3
100
0
1
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 404
ชุมนุม GLEE CLUB ร้อง เล่น เต้นรำ รับเฉพาะม.ปลาย
1
30
0
1
Mr.Felix วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 405
ชุมนุม ท่องโลก รับเฉพาะม.ปลาย
1
20
0
1
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 406
ชุมนุม นักอ่าน รับ ม.6 เท่านั้น
1
15
0
1
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 407
ชุมนุม รักแนะแนว รับ ม.6 เท่านั้น
1
20
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 408
ชุมนุม เพาะเลี้ยงกุหลาบหิน รับเฉพาะม.ปลาย
1
25
0
1
นายภัทรภณ เตืองพลกรัง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 409
ชุมนุม Commentary & Analysis รับเฉพาะม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวพันธุ์พธู วรฉัตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 410
ชุมนุม นักอ่านรางวัลซีไรต์ รับเฉพาะม.ปลาย
1
20
0
1
อาจารย์ใหม่สังคม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 411
ชุมนุม ประวัติศาสตร์ เดอะมูฟวี่ รับเฉพาะม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวสกาวเดือน ไชยดิษฐ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 412
ชุมนุม ช่างในบ้าน รับเฉพาะม.ปลาย
1
20
0
1
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 413
ชุมนุม Math for Ent. รับเฉพาะม.ปลาย
1
20
0
1
อาจารย์ณัฐพงศ์ วงษ์ภักดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 414
ชุมนุม ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน รับเฉพาะม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 415
ชุมนุม การออม (สลากออมสิน) รับเฉพาะม.ปลาย
1
10
0
1
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 416
ชุมนุม ห้องสมุด รับเฉพาะม.ปลาย
1
15
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 417
ชุมนุม ภาษาไทยสร้างสรรค์ รับเฉพาะม.ปลาย
1
10
0
1
นางชญานิศวร์ หลานวงษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 418
ชุมนุม Satit Interact Club รับเฉพาะม.ปลาย
1
10
0
1
Ms.Dorcus Tushemereirwe วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 419
ชุมนุม Crossword Club รับเฉพาะม.ปลาย
1
17
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 420
ชุมนุม STEM เพื่อชีวิต รับเฉพาะม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 421
ชุมนุม ดนตรีไทย รับเฉพาะม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 422
ชุมนุม การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเกษตร รับเฉพาะม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 423
ชุมนุม ศูนย์รวมผู้มีความสามารถหลากหลาย Expert 2020 รับเฉพาะม.ปลาย
1
30
0
1
อ.สมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 424
ชุมนุม การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเฉพาะ ม.4
1
5
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 424
ชุมนุม การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเฉพาะ ม.5
2
5
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 425
ชุมนุม ทำกินทำเล่น รับเฉพาะม.ปลาย
1
10
0
1
นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 426
ชุมนุม วงโยธวาทิต รับเฉพาะม.ปลาย
1
30
0
1
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 427
ชุมนุม วอลเลย์บอล รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
6
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.1
ง 20244
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก
1
40
0
2
นายพงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.1
ง 20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
1
40
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.1
ง 20274
งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
1
35
0
2
นางสาวภัชนี ศรีสุข วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.2
ง 20221
ช่างเขียนตัวอักษร
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20203
ฟุตบอล
1
35
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
ศ 20201
นาฏศิลป์พื้นฐาน
1
35
0
2
นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
อ 20201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1
1
35
0
2
นางพรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20222
งานเขียนแบบ
1
30
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
ศ 20203
สร้างสรรค์สีโปสเตอร์
1
35
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
ศ 20204
การปฏิบัติดนตรีไทย
1
30
0
2
นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1
70
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2
35
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
3
35
0
3
อาจารย์ณัฐพงศ์ วงษ์ภักดี วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ง 30221
งานช่างเบื้องต้น
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
จ 30201
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
1
40
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ญ 30201
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
1
35
0
2
อ.นลพรรณ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
1
35
0
2
นางศศิ พันธไชย วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ศ 30205
วาดเส้นสร้างสรรค์
1
35
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ส 31221
วิถีประชาธิปไตย
1
35
0
2
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1
35
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2
70
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
3
40
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30222
ช่างประดับกระจก
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ง 30263
ช่างบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 32256
เทคโนโลยีกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
1
35
0
3
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
จ 30203
ภาษาจีน3
1
35
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ญ 30203
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3
1
35
0
2
อ.นลพรรณ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ท 32213
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
1
35
0
2
อ.เกรียง นาค-อก วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
น 30202
มนุษยสัมพันธ์
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
น 30203
ทักษะชีวิต
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
1
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
2
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
3
40
0
4
นายกำพล ศิริชา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32222
เคมี 2
1
35
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32222
เคมี 2
2
35
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32222
เคมี 2
3
40
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
1
35
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
2
35
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
3
40
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 3
ม.5
ศ 30209
คีตลักษณ์วิเคราะห์
1
35
0
2
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ส 32221
เอเชียศึกษา
1
35
0
2
นางสาวสกาวเดือน ไชยดิษฐ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
อ 30227
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
1
35
0
2
Mr.Felix วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ค 30206
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
1
70
0
3
อาจารย์ณัฐพงศ์ วงษ์ภักดี วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ค 30206
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
3
50
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
1
50
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 33258
การสร้างผลงานที่เป็นPortfolio
1
40
0
3
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
จ 30205
ภาษาจีนพื้นฐาน 5
1
35
0
2
อ.ZHOU MAOQIONG วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ญ 30201
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
1
35
0
2
อ.นลพรรณ วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ญ 30206
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6
1
35
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ท 33217
สัมมนาภาษาไทย 1
1
35
0
2
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30202
แฮนด์บอล
1
60
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33204
ฟิสิกส์ 4
1
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33204
ฟิสิกส์ 4
2
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33204
ฟิสิกส์ 4
3
40
0
4
อาจารย์คุณากร ถึงนามลี วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33224
เคมี 4
1
35
0
3
นายดวง สัจจโภชน์ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ว 33224
เคมี 4
2
35
0
3
อาจารย์ภราดร เล็กตระกูลธารา วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33224
เคมี 4
3
40
0
3
อาจารย์ภราดร เล็กตระกูลธารา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ว 33244
ชีววิทยา 4
1
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33244
ชีววิทยา 4
2
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33244
ชีววิทยา 4
3
40
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ศ 30205
วาดเส้นสร้างสรรค์
1
35
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ศ 30206
นาฏศิลป์สากล
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ศ 30209
คีตลักษณ์วิเคราะห์
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ศ 33201
นาฏศิลป์ประยุกต์
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 30225
การเมืองการปกครองไทย
1
35
0
2
นางสาวสกาวเดือน ไชยดิษฐ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33261
อารยธรรม(ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก
1
40
0
2
นางสาวสกาวเดือน ไชยดิษฐ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
อ 33205
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
1
35
0
2
Ms.Jane วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4