รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2561

ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่ม
รับ
ค่าลงทะเบียน
คาบ
อาจารย์
เวลาเรียน
ม.0
ชน 001
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
1
250
0
1
นายสังเวียน จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 002
ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย(สภานักเรียน 3 ฝ่าย)
1
99
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 003
ชุมนุม วงโยธวาทิต
1
99
0
1
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 004
ชุมนุม พับเครื่องบินกระดาษ
1
99
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 005
ชุมนุม โครงงานวิทย์ ม.ปลาย
1
99
0
1
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 006
ชุมนุม จรวดขวดน้ำ ม.ต้น
1
99
0
1
นายกำพล ศิริชา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 006
ชุมนุม จรวดขวดน้ำ ม.ปลาย
2
99
0
1
นายสมศักดิ์ บุญพรม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 007
ชุมนุม กอล์ฟ ม.ต้น
1
99
0
1
ผศ.กลมเกลียว มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 008
ชุมนุม บาสเกตบอล ม.ต้น
1
99
0
1
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 009
ชุมนุม ซอฟท์บอล-เบสบอล (ม.ต้นและม.ปลาย)
1
99
0
1
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 010
ชุมนุม เซปัคตะกร้อ (ม.ต้นและ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 011
ชุมนุม ฟุตบอล (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 012
ชุมนุม วอลเลย์บอล ม.ปลาย
1
99
0
1
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 013
ชุมนุม A-Math ม.ต้น
1
99
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 014
ชุมนุม คนชอบคณิตศาสตร์
1
99
0
1
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 015
ชุมนุม A-Math & SUDOKU (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายมงคล ประเสริฐสังฆ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 016
ชุมนุม แนะแนว (เฉพาะ ม.6)
1
99
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 017
ชุมนุม ห้องสมุด (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 018
ชุมนุม เต้นบาสโลบ (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 019
ชุมนุม การออม(ธนาคาร) ม.ต้น และ ม.ปลาย
1
99
0
1
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 020
ชุมนุม ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านอีสาน
1
99
0
1
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 021
ชุมนุม รักษ์ไทย ม.ปลาย
1
99
0
1
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 022
ชุมนุม อนุรักษ์พืชพรรณไม้ไทย
1
99
0
1
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 023
ชุมนุม หมากรุก หมากฮอส (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 024
ชุมนุม Recreation (เฉพาะ ม.6)
1
99
0
1
นางนุจรี สุขเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 025
ชุมนุม Spelling Bee Club (ม.ต้น)
1
99
0
1
Miguel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 025
ชุมนุม Spelling Bee Club (ม.ต้น)
2
99
0
1
Mabel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 026
ชุมนุม SATIT Hot Film (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 027
ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่น ม.ต้น
1
99
0
1
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 028
ชุมนุม เกษตร ม.ต้น
1
99
0
1
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 029
ชุมนุม นักอ่าน (เฉพาะ ม.6)
1
99
0
1
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 030
ชุมนุม โดรน (Drone)
1
99
0
1
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 031
ชุมนุม ช่างในบ้าน 1 (ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 032
ชุมนุม หนูน้อยนักคิดจิตSTEM (ม.ต้น)
1
99
0
1
นางสาวสุกัญญา สุตตะพันธุ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 033
ชุมนุม กองถ่ายภาพยนตร์ ซีรีส์ ละคร (ม.ต้นและม.ปลาย)
1
99
0
1
อ.สมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 034
ชุมนุม โครงงานคณิตศาสตร์ (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 035
ชุมนุม Science Show (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 036
ชุมนุม ทักษะกระบวนการทางชีววิทยา ม.ปลาย (สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นตัวแทนเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์)
1
99
0
1
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 037
ชุมนุม ทักษะกระบวนการทางฟิสิกส์ ม.ปลาย (สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นตัวแทนเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์)
1
99
0
1
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 038
ชุมนุม ทักษะกระบวนการทางเคมี ม.ปลาย (สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นตัวแทนเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์)
1
99
0
1
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 039
ชุมนุม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นตัวแทนเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
1
99
0
1
นางกมลวรรณพร สิงหามาตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 040
ชุมนุม ดาราศาสตร์ (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
1
99
0
1
นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.1
ง 20242
การนำเสนองาน
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.1
ง 20244
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก
1
99
0
2
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.1
ง 20268
การเลี้ยงปลาสวยงาม
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.1
ง 20268
การเลี้ยงปลาสวยงาม
2
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.1
อ 20210
ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ 1
1
99
0
2
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.2
ง 20221
ช่างเขียนตัวอักษร
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
ง 20244
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
ง 20268
การเลี้ยงปลาสวยงาม
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20206
กอล์ฟ
1
99
0
2
ผศ.กลมเกลียว มาเวียง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20215
บาสเกตบอล
1
99
0
2
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
อ 20211
ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ 2
1
99
0
2
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20222
งานเขียนแบบ
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
ง 20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
ง 20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
2
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
พ 20201
เบสบอล
1
99
0
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
พ 20203
ฟุตบอล
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
ศ 20203
สร้างสรรค์สีโปสเตอร์
1
99
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
อ 20212
ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ 3
1
99
0
2
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (สำหรับนักเรียน รด.)
1
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
3
99
0
3
นายนนทิช กุลวิเศษ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 31101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1
99
0
4
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 31101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
2
99
0
4
นายนนทิช กุลวิเศษ วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 31101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
3
99
0
4
นายฤทธิไกร โคตรนารา วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 31101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (นักเรียนสายศิลป์)
4
99
0
4
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30230
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ง 30241
การสร้าง Home Page
1
99
0
2
นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ง 30280
การเพาะเห็ด
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30281
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเชิงเศรษฐกิจ
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
จ 30201
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
1
99
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ญ 30201
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
1
99
0
2
ธนพร ศรีสมุดคำ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ศ 30204
ทฤษฎีดนตรีสากล
1
99
0
2
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ศ 30205
วาดเส้นสร้างสรรค์
1
99
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ส 31221
วิถีประชาธิปไตย
1
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ส 31222
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1
99
0
2
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
อ 30232
ไวยากรณ์อังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อ
1
99
0
2
อ.ปรารถนา สมหนองบัว วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
3
99
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ง 30206
การจัดสวนถาด
1
99
0
2
ผศ.อนุพงษ์ ชุติธาดา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ง 30222
ช่างประดับกระจก
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.5
ง 30263
ช่างบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30283
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
จ 30203
ภาษาจีนพื้นฐาน 3
1
99
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ญ 30203
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3
1
99
0
2
ธนพร ศรีสมุดคำ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
1
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.5
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
2
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
พ 30208
จักรยาน
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 30201
ชีวิตและวิวัฒนาการ
1
99
0
2
นางกอบพร อินทรตั้ง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 30203
สารเคมีในชีวิตประจำวัน
1
99
0
2
นายพลากร คำขวา วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
1
99
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
2
99
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
3
99
0
4
นายกำพล ศิริชา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32222
เคมี 2
1
99
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32222
เคมี 2
2
99
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5
ม.5
ว 32222
เคมี 2
3
99
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
1
99
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
2
99
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
3
99
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5
ม.5
ศ 30207
ปฏิบัติดนตรีสากล
1
99
0
2
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ส 32241
การเงินการธนาคารและการคลัง
1
99
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
อ 30201
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1
99
0
2
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.5
อ 30202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
1
99
0
2
Rechel วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ค 30206
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
1
99
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30205
การจัดสวนแก้ว
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
1
99
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
1
99
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ง 30249
มัลติมีเดีย
1
99
0
2
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30281
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเชิงเศรษฐกิจ
1
99
0
2
ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
จ 30205
ภาษาจีนพื้นฐาน 5
1
99
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ญ 30205
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 5
1
99
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ท 30205
วรรณกรรมกับวิถีไทย
1
99
0
2
ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ท 30205
วรรณกรรมกับวิถีไทย
2
99
0
2
ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ท 30210
ภาษากับวัฒนธรรม
1
99
0
2
นางศศิ พันธไชย วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
น 30201
จิตวิทยาวัยรุ่น
1
99
0
2
นางผาณิต จรเกษ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
น 30202
มนุษย์สัมพันธ์
1
99
0
2
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30205
มวยไทย
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30207
แบดมินตัน
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30207
แบดมินตัน
2
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30208
จักรยาน
1
99
0
2
ผศ.กลมเกลียว มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30208
จักรยาน
2
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30210
เทเบิลเทนนิส
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30216
นันทนาการ
1
99
0
2
ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30218
วอลเลย์บอล
1
99
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33204
ฟิสิกส์ 4
1
99
0
4
นายกำพล ศิริชา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33224
เคมี 4
1
99
0
3
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33244
ชีววิทยา 4
1
99
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ศ 30211
สังคีตนิยม
1
99
0
2
อ.จิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33225
การเมืองการปกครองไทย
1
99
0
2
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ส 33225
การเมืองการปกครองไทย
2
99
0
2
นางดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ส 33226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
1
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
2
99
0
2
นายณรงค์ วรรณจักร์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
อ 30216
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 1
1
99
0
2
นางนุจรี สุขเกษม วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
อ 30216
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 1
2
99
0
2
นางนุจรี สุขเกษม วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
อ 30222
ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์
1
99
0
2
Ms.Jane วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
อ 30225
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 3
1
99
0
2
นางนุจรี สุขเกษม วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
อ 30225
ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 3
2
99
0
2
นางนุจรี สุขเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6