Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก || นักเรียน || อาจารย์ || ดาวน์โหลด || รายวิชาที่เปิดสอน || ติดต่องานทะเบียน |

เข้าระบบสำหรับนักเรียน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

ตั้งกระทู้ถามปัญหาที่นี่

 เตรียมลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561....
ลืมรหัสผ่านติดต่องานทะเบียน.....

*****ลืมรหัสผ่านติดต่องานทะเบียน ******

ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โปรดอ่านก่อนลงทะเบียน

 

เงื่อนไข

1. นักเรียนชั้น ม.1,2,3/4-6 ต้องลงทะเบียน 1 รายวิชา จำนวน 2 คาบ (ห้อง 1,2,3/1-3 ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี)

2. ม. 4/4-6 สายวิทย์ ไม่มีคาบว่าง รด.สายวิทย์ให้ลงคณิตศาสตร์ ค 30201 กลุ่ม 1 และทุกคนต้องลงคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101

---------สายศิลป์ ว่าง 1 คาบ และให้ลง ค 31101 กลุ่ม 4

3. ม.5/4-6 สายวิทย์ ไม่มีคาบว่าง สายศิลป์ ว่างได้ 1 คาบ

4. ม.6 ว่างไม่เกิน 4 คาบ

ทุกคนต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

มติที่ประชุมกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2553 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ไปเรียนไม่ดำเนินการถอนออกหรืออ้างว่าถอนแล้วไม่มีหลักฐานให้ติด มส. ดังนั้นข้อความด้านล่างนี้สำคัญมาก
เพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาด นักเรียนต้องมีหลักฐาน

หลังจากนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยครบทุกวิชารวมทั้งหลังเพิ่มถอนแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งผล
การลงทะเบียนเรียนผ่านผู้ปกครอง อาจารย์ประจำชั้น แล้วนำส่งงานทะเบียน หลังเปิดเทอม (ให้ลงครบทุกวิชารวมเพิ่มถอนถูกต้องแล้วจึงพิมพ์ผลมาดำเนินการ)

เปิดลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามวันเวลาดังนี้

**เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานักเรียนควรตรวจสอบรหัสผ่านของนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน**

   ม.1 ลงทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
 
 ม.2 ลงทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
   
ม.3 ลงทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
   ม.4 ลงทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
   ม.5 ลงทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
   ม.6 ลงทะเบียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ปิดระบบการลงทะเบียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

///หมายเหตุ วิชาที่นักเรียนเลือกลงทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับวิชาที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว///

วิธีการลงทะเบียน

 

****************มีข่าวคืบหน้าจะประกาศให้ทราบภายหลัง****************

สร้างโดย อ.กฤษฎาพงษ์ ฦาปัญญา Satit-KKU Khon Kaen University

ปรับปรุงแก้ไขโดย อ.เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล ติดต่อสอบถาม sawaluke@kku.ac.th