Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก || นักเรียน || อาจารย์ || ดาวน์โหลด || รายวิชาที่เปิดสอน || ติดต่องานทะเบียน |

เข้าระบบสำหรับนักเรียน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

ตั้งกระทู้ถามปัญหาที่นี่

 เตรียมลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560....
ลืมรหัสผ่านติดต่องานทะเบียน.....

*****ลืมรหัสผ่านติดต่องานทะเบียน ******

ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โปรดอ่านก่อนลงทะเบียน

 

เงื่อนไข

นักเรียน ชั้น ม.4 ไม่มีคาบว่าง

นักเรียนชั้น ม.5 เฉพาะสายวิทย์ ว่างได้ไม่เกิน 1 คาบ สายศิลป์ไม่มีคาบว่าง

นักเรียนชั้น ม.6 ว่างได้ไม่เกิน 1 คาบ และนักเรียน ม.6 ทุกคนต้องลงทะเบียนวิชาปฏิบัติงานอาชีพเพื่อเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ม.1,2,3 ห้องเรียนปกติ เลือกลงวิชาเลือกเสรี 2 คาบ ไม่มีคาบว่าง

นักเรียน ม.ต้น ห้องคู่ขนาน ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี

นักเรียน ม.ปลาย เฉพาะ ม.4-5 ห้อง วมว. ห้องคู่ขนาน ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือก

ทุกคนต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

มติที่ประชุมกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2553 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ไปเรียนไม่ดำเนินการถอนออกหรืออ้างว่าถอนแล้วไม่มีหลักฐานให้ติด มส. ดังนั้นข้อความด้านล่างนี้สำคัญมาก
เพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาด นักเรียนต้องมีหลักฐาน

หลังจากนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยครบทุกวิชารวมทั้งหลังเพิ่มถอนแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งผล
การลงทะเบียนเรียนผ่านผู้ปกครอง อาจารย์ประจำชั้น แล้วนำส่งงานทะเบียน หลังเปิดเทอม (ให้ลงครบทุกวิชารวมเพิ่มถอนถูกต้องแล้วจึงพิมพ์ผลมาดำเนินการ)

เปิดลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามวันเวลาดังนี้

**เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานักเรียนควรตรวจสอบรหัสผ่านของนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน**

   ม.1 ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
 
 ม.2 ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
   
ม.3 ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
   ม.4 ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
   ม.5 ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
   ม.6 ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ปิดระบบการลงทะเบียน วันที่ 15 ตุลาคม 2560

///หมายเหตุ วิชาที่นักเรียนเลือกลงทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับวิชาที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว///

วิธีการลงทะเบียน

 

****************มีข่าวคืบหน้าจะประกาศให้ทราบภายหลัง****************

สร้างโดย อ.กฤษฎาพงษ์ ฦาปัญญา Satit-KKU Khon Kaen University

ปรับปรุงแก้ไขโดย อ.เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล ติดต่อสอบถาม sawaluke@kku.ac.th