Thai | English

พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุล

(Cytogenetics and Molecular Cytogenetics)

 

 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

พืชสกุลพริกไทย

 

พืชวงศ์ขิงข่า

 

อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล

 

ลำดับนิวคลีโอไทด์

 

เรื่องอื่นๆ

 

การศึกษาพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย

 

หนังสือและตำรา

 

พืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย

 

อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช

 

พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุล

 

ผู้ร่วมวิจัย

 

กลุ่มวิจัย

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ResearcherID

 

WikiSpecies

 

SCOPUS citation index

 

ภาควิชาชีววิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

     

 

โดย ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

 

-      หนังสือนี้ประกอบด้วยทฤษฎีและบทปฏิบัติการในการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุล

-      เหมาะกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

-      หนังสือเล่มนี้แยกย่อยออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่

        1) พันธุศาสตร์เซลล์ ประกอบด้วยหลักการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา การย้อมแถบสีโครโมโซมแบบจี แบบซี และแบบนอร์

        2) พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุล ประกอบด้วยเทคนิค Fluorescent in situ hybridization (FISH)

        3) ความเป็นพิษระดับเซลล์และโมเลกุล ประกอบด้วยเทคนิค Allium test, Micronucleus test, Tradescantia test, Sister chromatid exchange test, Tunel test และ Comet assay

-      เทคนิค FISH ปัจจุบันนิยมนำมาประเมินความผิดปกติ การเกิดโรค และเครื่องหมายยีนบนแท่งโครโมโซมจำเพาะในมนุษย์ นำไปสู่การตรวจและรักษาโรคทางพันธุกรรม

-      การตรวจความเป็นพิษระดับเซลล์และโมเลกุลด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อประเมินความเป็นพิษของสาร การปนเปื้อนของสารมลพิษ รวมทั้งเป็นการศึกษาที่สำคัญในการพัฒนายาใหม่ (drug development)

-      สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่อดูการแก้ไข (ขออภัยในข้อผิดพลาด)

 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่
ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 082-3095690

E-mail: raccha@kku.ac.th

 

Last update: 25 Sep 2014

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 4320-2531 แฟกซ์ 4320-2530