Thai | English

อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช (Plant Molecular Systematics)

 

 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

พืชสกุลพริกไทย

 

พืชวงศ์ขิงข่า

 

อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล

 

ลำดับนิวคลีโอไทด์

 

เรื่องอื่นๆ

 

การศึกษาพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย

 

หนังสือและตำรา

 

พืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย

 

อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช

พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุล

 

ผู้ร่วมวิจัย

 

กลุ่มวิจัย

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ResearcherID

 

WikiSpecies

 

SCOPUS citation index

 

ภาควิชาชีววิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

     

 

อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช (2552)

โดย รศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

จัดพิมพ์โดยโครงการผลิตตำรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

-      เป็นตำราประกอบวิชา 311 737 อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-      ใช้เวลาทำนานประมาณ 4 ปี โดยผู้เขียนที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสอนแต่ละปี

-      ประกอบด้วยงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ตีพิมพ์ เป็นตัวอย่างในการศึกษาเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2372 โทรสาร 0-4320-2371
E-mail: chatchav@kku.ac.th

 

ด่วน !! มีข้อแก้ไขในตำราดังต่อไปนี้

      - หน้า 13 บรรทัดสุดท้าย ข้อความ “เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากต่างบรรพบุรุษกัน”
แก้เป็น “ที่เคยมีบรรพบุรุษร่วมกันในอดีต แต่ได้แยกสายวิวัฒนาการจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันแล้ว”

      - หน้า 63 รูปที่ 5/2 ค ตัดกล่องข้อความ “เห็นแถบดีเอ็นเอซึ่งเป็นบริเวณที่พรอบจับกับดีเอ็นเอเป้าหมาย”
      - หน้า 88 บรรทัดที่ 16 ลบข้อความ “และไมโทคอนเดรียไม่มีในพืชทุกชนิด”
      - หน้า 138 บรรทัดที่ 1-2 จากด้านล่างของหน้า ลบข้อความ “เนื่องจากพบไมโทคอนเดรียในพืชบางชนิดเท่านั้น”
      เนื่องจากข้อความในหน้า 88 และ 138 นี้เขียนเกินมาและไม่เป็นข้อเท็จจริง

 

ผู้เขียนขออภัยท่านผู้อ่านในข้อผิดพลาดเหล่านี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งข้อติติงโปรดติดต่อผู้เขียนโดยตรงจะขอบคุณอย่างยิ่ง

Last update: 25 Feb 2011

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 4320-2531 แฟกซ์ 4320-2530