Thai | English

ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

 

 

 

 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

 

พืชสกุลพริกไทย

 

พืชวงศ์ขิงข่า

 

อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล

 

ลำดับนิวคลีโอไทด์

 

เรื่องอื่นๆ

 

การศึกษาพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย

 

หนังสือและตำรา

 

พืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย

อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช

พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุล

การระบุพืชสมุนไพรด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ด

 

ผู้ร่วมวิจัย

 

กลุ่มวิจัย

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ResearcherID

 

WikiSpecies

 

SCOPUS citation index

 

ภาควิชาชีววิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกบนรูปเพื่อดูประวัติเต็ม

 

ประกาศรับสมัครด่วน

1. นศ.ปริญญาเอก

รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนที่สนับสนุน

- ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย

- ค่าเทอม

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559

 

2. นักวิจัยหลังปริญญาเอก

รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สมัครโครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติ

- จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี และยังไม่มีตำแหน่งงานถาวร

- อายุไม่เกิน 40 ปี

- มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่อง และมีชื่อหนึ่ง 1 เรื่อง

ผลประโยชน์

- งานตีพิมพ์ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

- เงินเดือน 35,000 บาท

ด่วน ก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

------------------------------------------------------------------------------

ทั้งสองรายการเป็นโครงการวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

แสดงความจำนงผ่านทาง raccha@kku.ac.th หรือ โทร 0823095690

สาขาการวิจัย: Molecular Biology, Cytotoxicity and Genotoxicity

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  การทำงาน

   - พ.ศ. 2530   เริ่มปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง อาจารย์

   - พ.ศ. 2536   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

   - พ.ศ. 2545   จบปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)

   - พ.ศ. 2550   ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

   - พ.ศ. 2554   ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาพฤกษศาสตร์

 

  งานสอน

    1) อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช (Plant Molecular Systematics)

    2) สัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology)

    3) พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plant)

    4) ชีววิทยา (Biology)

 

  ทุนการศึกษา

    1) ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่13 (ปีการศึกษา 2554)

          งบประมาณรวม 2 ล้านบาท

    2) ทนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 (ปีการศึกษา 2555)

          งบประมาณรวม 2 ล้านบาท

    3) รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

          โดยจบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาทางชีวภาพ ด้วยระดับเกียรตินิยม

 

   หัวข้อหลักของงานวิจัย

    1) Species Diversity of Plants and Animals

    2) Molecular Systematics of Plants and Animals

    3) Ethnobotany

    4) Toxicology

 

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 4320-2531 แฟกซ์ 4320-2530

Last update: 18 Jan 2016 - editing