เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2554

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Performance Management System: ENPMS)

 

ระบบการประกันคุณภาพ (ENQA)

 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (Research Base Learning)

 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูและการพัฒนาสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ

 

การใช้ Project Based ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและการใช้ Self-Management Team

 

โครงการบ่มเพาะอาจารย์วิจัยรุ่นใหม

 

งานวิจัยด้าน tropical medicine ที่ได้เป็น excellence center

 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบบูรณาการ : กรณีชุมชนตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคมการเกษตรที่บ้านหนองฮี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (หลักสูตรสองปริญญา)

 

 


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3)


Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions 2014

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712