VPT..... คณะเภสัชศาสตร์ มข...... คณะแพทยศาสตร์ มข.
ใบสมัครเพื่อแสดงความจำนงเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา รุ่นที่ 1

โครงการร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม (ประเทศไทย)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ปี
ที่ทำงาน
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ตำแหน่งปัจจุบันและหน้าที่ความรับผิดชอบ
อายุงานตำแหน่งปัจจุบัน ปี
ประวัติการทำงาน
เหตุผลที่ต้องการเข้ารับการอบรม

โปรดเลือก

รอบการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
1

1 สิงหาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2556

2

1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

3

1 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

4

1 กุมภาพันธ์ 2557 – 30 เมษายน 2557

5

1 เมษายน 2557– 30 มิถุนายน 2557

6

1 มิถุนายน 2557– 31 สิงหาคม 2557

....