ผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานประจำปี (ANNUAL REPORT)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ (SAR REPORT)

รายงานประจำปี 2553
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553
รายงานประจำปี 2554
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554
รายงานประจำปี 2555
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555

 


HOME