Download แบบฟอร์มรายงานน้ำมันและสำรวจสภาพรถราชการ จำแนกประเภทตามคณะหน่วยงาน

 

1
คณะเกษตรศาสตร์
2
คณะทันตแพทยศาสตร์
3
คณะเทคนิคการแพทย์
4
คณะเทคโนโลยี
5
คณะนิติศาสตร์
6
คณะแพทยศาสตร์
7
คณะเภสัชศาสตร์
8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
10
คณะพยาบาลศาสตร์
11
คณะวิทยาศาสตร์
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13
คณะศิลปกรรมศาสตร์
14
คณะศึกษาศาสตร์
15
คณะเศรษฐศาสตร์
16
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
17
คณะสัตวแพทยศาสตร์
18
คณะสาธารณสุขศาสตร
19
บัณฑิตวิทยาลัย
20
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
21
วิทยาลัยนานาชาติ
22
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
23
โครงการฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ฯ
24
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
25
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
28
กองกลาง (งานบริหารยานพาหนะ)
29
กองกิจการนักศึกษา 
30
กองสื่อสารองค์กร
31
กองอาคารและสถานที่
32
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
33
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
36
สถาบันภาษา
37
วิทยาเขตหนองคาย
38
สำนักงานการกีฬา
39
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
40
สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
41
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
42
สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
43
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
44
สำนักบริการวิชาการ
45
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
46
สำนักวัฒนธรรม
47
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
48
สำนักหอสมุด
49
อาคารขวัญมอ


 


HOME