กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
หน่วยงานในกำกับ
 
1.
ข้อบังคับ มข. ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของ มข. พ.ศ.2555
2 ประกาศ มข. 202/2556 การจัดสรรรายได้ของหน่วยงานในกำกับ
3 ประกาศ มข. 203/2556 การงบประมาณ ทุน ทรัพย์สิน การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบของหน่วยงานในกำกับ
4 ระเบียบ มข. ว่าด้วย ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
5 ระเบียบ มข. ว่าด้วย ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
6 ระเบียบ มข. ว่าด้วย โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
7 ระเบียบ มข. ว่าด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
8 ระเบียบ มข 1028/2551 ว่าด้วย การรับเงินของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ประกาศ มข 202/2556 ว่าด้วย การจัดสรรรายได้ของหน่วยงานในกำกับ
10 ประกาศ มข 203/2556 ว่าด้วย การงบประมาณ ทุน ทรัพย์สิน การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบของหน่วยงานในกำกับ
  11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555
  12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ.2561
     

 


HOME