กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
งบประมาณ
  1. สำนักงบประมาณ นร0702/ว51 ลว20มค48 เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  2. สำนักงบประมาณ นร0702/ว99 ลว14กย49 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  3. สำนักงบประมาณ นร0704/ว33 ลว18มค53 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  4. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
  5 สำนักงบประมาณ นร0704/ว54 ลว 13กพ56 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
     
     

 


HOME