กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง
เงินเดือนและค่าตอบแทน
  1. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  2. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  3. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498
  4. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498 แก้คำผิด
  5. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 2
  6. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 3
  7. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 4
  8. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2499 ฉบับที่ 5
  9. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2501 ฉบับที่ 6
  10. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2502 ฉบับที่ 7
  11. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2502 ฉบับที่ 8
  12. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2503 ฉบับที่ 9
  13. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2505 ฉบับที่ 10
  14. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
  15. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2
  16. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3
  17. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4
  18. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 5
  19. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 6
  20 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2535 ฉบับที่ 3 (ยกเลิก พรก. พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 2)
  21 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2539 ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม
  22 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2549 ฉบับที่ 4
  23 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2555 ฉบับที่5
     
     

 


HOME